ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ ၼွင်ဢၢင်းလေးၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ တမ်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸႄႈဝဵင်းၺွင်ႇသူၺ်ႇ (ၼွင်ႁူၺ်ႈ) ဢၼ်မီးႁိမ်းဝဵင်းၺွင်ႇသူၺ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တမ်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၼွင်မႄႈမၢႆႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉ ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈလႄႈ ၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၼွင်ယႂ်ႇ မၢႆသွင်ယဝ်ႉ။ ၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼႆႉ မီးဝႆႉ ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်တူၼ်းလွႆ ဢၼ်ၼၢင်ၵႂႃႇ ၽၢႆႇႁွင်ႇ ၽၢႆႇၸၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိုၼ်းၼွင်

မႄးထတ်း

တီႈပၵ်းသဝ်းလႄႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၵပ်းသိုပ်ႇ

မႄးထတ်း

တီႈၸိူဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ

မႄးထတ်း

ၶိူဝ်းၵူၼ်း

မႄးထတ်း

ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး

မႄးထတ်း