2042 : ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ • ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ • မၢတ်ႉၶျ် • ဢေႇပရႄႇ • မေႇ • ၵျုၼ်ႇ • ၵျူႇလၢႆႇ • ဢေႃးၵၢတ်ႉ • သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ • ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ • ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ


(1) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(2) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(3) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(4) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(5) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(6) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(7) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(8) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(9) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(10) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(11) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(12) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(13) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(14) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(15) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(16) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(17) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(18) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(19) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(20) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(21) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(22) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(23) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(24) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(25) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(26) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(27) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(28) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(29) ဝၼ်းမႄးထတ်း

(30) ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၽိုၼ်ဢိင်မႄးထတ်း