လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Reflist"

creating new prefixed template
mNo edit summary
(creating new prefixed template)
{{Use prefixed copy|Reflist}}<div class="reflist <!--
-->{{#if: {{{1|}}}
| columns {{#iferror: {{#ifexpr: {{{1|1}}} > 1 }}
| references-column-width
| references-column-count references-column-count-{{#if:1|{{{1}}}}} }}
| {{#if: {{{colwidth|}}}
| references-column-width }} }}" style="<!--
-->{{#if: {{{1|}}}
| {{#iferror: {{#ifexpr: {{{1|1}}} > 1 }}
| {{Columncolumn-width|{{#if:1|{{{1}}}}}}}
| {{Columncolumn-count|{{#if:1|{{{1}}}}}}} }}
| {{#if: {{{colwidth|}}}
| {{Columncolumn-width|{{{colwidth}}}}} }} }} list-style-type: <!--
-->{{{liststyle|{{#switch: {{{group|}}}
| upper-alpha
| upper-roman
| lower-greek
| lower-roman = {{{group}}}
| #default = decimal}}}}};">
{{#tag:references|{{{refs|}}}|group={{{group|}}}}}</div><noinclude>
{{documentation}}
[[Category:!Main category]]
</noinclude>
0

edits