လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၵၼ်ႁဵၼ်း/လွင်ႈတမ်းပိူင်"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
<div style="float: right; background-color:#f5faff; color: #000; padding: .2em .6em; font-size: 100%; border: 1px solid #cedff2; margin-bottom:3px;">'''ပေႃးၶႂ်ႈတိူဝ်းႁူႉလိူဝ်ၼႆႉၼႆ လူတူၺ်းတီႈ [[Help:Wiki markup]] ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ။'''</div>{{-}}
 
== Subscript and superscript ==
တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉ subscript format ၼႆႉ တီႈႁူဝ်ၼႃႈမၼ်းၼႆႉ ပေႃႉသႂ်ႇပၼ် ၶူတ်ႉ <code><nowiki><sub></nowiki></code> သေ တီႈၽၢႆႇလင်မၼ်းၸမ်ႉ ၶိုၼ်းပေႃႉသႂ်ႇပၼ် <code><nowiki></sub></nowiki></code> လႄႈ။ ထႅၵ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ superscript တႄႉ ပဵၼ် <code><nowiki><sup></nowiki></code> လႄႈ <code><nowiki></sup></nowiki></code> ၼၼ်ႉ်ယဝ်ႉ။
တူဝ်ယၢင်ႇ :
 
ၶူတ်ႉမၼ်းတႄႉ {{Code|2=html|H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> &amp;rarr; 2 H<sup>+</sup> + SO<sub>4</sub><sup>2&amp;minus;</sup>}}
 
displays: H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> &rarr; 2 H<sup>+</sup> + SO<sub>4</sub><sup>2&minus;</sup>
 
<div style="float: right; background-color:#f5faff; color: #000; padding: .2em .6em; font-size: 100%; border: 1px solid #cedff2; margin-bottom:3px;">'''သင်ၶႂ်ႈတိူဝ်းႁူႉလိူဝ်ၼႆႉၼႆ သိုပ်ႇလူတူၺ်းတီႈ [[Help:Wiki markup]] ၼႆႉၶႃႈလႄႈ။'''</div>{{-}}
 
 
== Subscript and superscript ==
 
== ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်း မႄးထတ်း ==