လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လွင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ"

* ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈမၢင်ၸိူဝ်း ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်ၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ပိူင်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်းလႄႈသင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးမိူင်းၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵႆႉႁႂ်ႈၸႂ်ႁဝ်း တူင်ႉတိုၼ်ႇလိူတ်ႈၸႅဝ်ႈသေ ၵႆႉႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးၸႂ်ပေႉပႃႉၽၢႆႇဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိူဝ်းလႆႈၸႂ် ထုၵ်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢွင်ႈတီႈ တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈတႅမ်ႈၼႄ လွင်ႈတၢင်းၶႂ်ႈၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ လွင်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တီးၼႂ်းပွင်ႈလိၵ်ႈၼႆႉ တေလႆႈတႅမ်ႈၼႄ တၢင်းႁၼ်ထိုင် တင်းသွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ထုၵ်ႇလီတႅမ်ႈပွင်ႈလိၵ်ႈ မဵဝ်းပဵၼ် ၼိုင်ႈႁိုင် ၼိုင်ႈမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လႆႈတူၵ်းယွၼ်း ယႃႇပေႁႂ်ႈတႅမ်ႈ ၶၢဝ်ႇလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။
* ပေႃးဝႃႈတေတႅမ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉမီးယူႇၼၼ်ႉၼႆ တေလႆႈၽၢင်ႉႁႂ်ႈ ပွင်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၼမ်ႉၶႅမ်ႉမၼ်းသုင်လီသေ တေလႆႈမီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ်ၼိူဝ် သုၼ်ႇတူဝ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉယဝ်ႉ။ တေဢမ်ႇလႆႈႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈလၢတ်ႈၶႃႉၶိူဝ်း ၵူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉမီး ဢသၢၵ်ႈဢႃႇယုၼၼ်ႉ လႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈတင်ႈၸႂ်တင်ႈၶေႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသလေႇပိူၼ်ႈပေႃးလႆႈတူၵ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။
* မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတႅမ်ႈ ပိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ဢၼ်ပႃးဝႆႉတီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ မၼ်းတေလႆႈၶူပ်းမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း လွင်ႈၸီႉသင်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ [[:en:Wikipedia:Notability]]၊ [[:en:Wikipedia:Conflict of interest]] ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးႁုပ်ႈသေ လၢတ်ႈၼႆ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်ပေႃးလူင် ထုၵ်ႇသူင်ႇသႂ်ႇတီႈၼႂ်း လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ ၵျႃႇၼႄႇၼၼ်ႉတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼႆ မၼ်းပႆႇငမ်ႇၶူပ်းမႅၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ် ပိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး။
 
 
[[Category:ၶေႃႈမုၼ်းပိုၼ်ႉထၢၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး|About]]