ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈၵၢၼ်ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ

m
ယႃႇထတ်းယွႆႈ
--[[ Helper function, replacement for {{coord/display/title}} ]]
local function displaytitle(s, notes)
local l = "[[|Geographic coordinate system|Coordinatesၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ]]: " .. s
local co = '<span id="coordinates">' .. l .. notes .. '</span>';
return '<span style="font-size: small;">' .. co .. '</span>';
local result = ""
for i,v in ipairs(errors) do
local errorHTML = '<strong class="error">Coordinatesၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: ' .. v[2] .. '</strong>'
result = result .. errorHTML .. "<br />"
end
end
 
--[[
Checks input values to for out of range errors.
]]
711

edits