လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လွင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ"

 
===ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸၢတ်ႈသႅင်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈယုၵ်ႉသုင် လွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ===
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတီႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပိုၼ်ၽႄႈလၢႆးငၢၼ်းပိူင်ၵၢၼ်၊ ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ လႄႈ လွင်ႈလၢတ်ႈမႅၼ်။
* မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတီႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႃၵူၼ်း၊ တွၼ်ႈတႃႇပိုၼ်ၽႄႈလၢႆးၵၢၼ်းပိူင်ၵၢၼ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်လဵၼ်၊ ၽႃႇသႃႇတြႃး၊ ပၢႆးမိူင်း၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ တၢင်ႇလွင်ႈတၢင်ႇတၢင်း။ တီႈပွင်ႈလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈဢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ တႅမ်ႈလႆႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇသေတႃႉ တေဢမ်ႇလႆႈပေႉပႃႉၽၢႆႇလႂ်သေ တေလႆႈတႅမ်ႈၼႄၼင်ႇ ၵေႃႉယူႇၼႂ်းၵၢင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈပိုၼ်ၽႄႈ လွင်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၸႂ်သေပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ပေႃးႁူႉၸွမ်းၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈတႄႇတႅမ်ႈပလွၵ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈလႆႈယူႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တီႈ ၽူဝ်ႇရမ်ႇသေဢၼ်ဢၼ်သေၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ႁူႉၸွမ်းလႆႈယူႇ။