လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လွင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ"

 
==ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတွၼ်ႈတႃႇတႅမ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ==
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပပ်ႉသပ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်သႂ်ႇ ပပ်ႉသပ်းၼႆ [https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wt/shn/ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႇ ဝိတ်ႉသျိၼ်ႇၼရီႇတႆး] ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ။
 
===ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႉ ပပ်ႉသပ်း ===
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပပ်ႉသပ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်သႂ်ႇ ပပ်ႉသပ်းၼႆ [https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wt/shn/ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႇ ဝိတ်ႉသျိၼ်ႇၼရီႇတႆး] ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ။
 
===ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတီႈ တီႈဢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈပၢႆးဝူၼ်ႉ ၶွင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ===
* တီႈၼႆႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်တေလႆႈဢဝ် တီႇဢူဝ်ႇရီႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶူင်တႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇၼႄ၊ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်တေလႆႈဢဝ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶူင်ႈသၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇၼႄ။
* မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢွင်ႈတီႈ တႃႇတေဢဝ် ၶိူင်၊ ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶူင်သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇၼႄ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈဢဝ် လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶူင်သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉတၢင်ႇၼႄၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈဢဝ် လွင်ႈၼၼ်ႉ သႂ်ႇၵႃႈတီႈၼႂ်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ ႁွင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်ယဝ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈဢဝ် တၢင်ႇၼႄ လႆႈယူႇ။
* မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်တေဢဝ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈရသ (Essays) ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႅမ်ႈဝႆႉႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တၢင်ႇၼႄ။
* မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၾူဝ်ႇရမ်ႇ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃး ပေႃးၶႂ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ပွင်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉၼႆ ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ တွၼ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽၢင်ႉဝႄႈ ယႃႇပေဢဝ် လွင်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မႃးသႂ်ႇတီႈၼႂ်း ပွင်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ။
 
===ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸၢတ်ႈသႅင်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈယုၵ်ႉသုင် လွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ===