လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "Christianity"

สำหรับนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายออร์ทอดอกซ์ จะมีพิธีกรรมทั้ง 7 พิธี แต่สำหรับนิกายโปรเตสแตนต์ จะมีเพียง 2 พิธี คือ [[พิธีบัพติศมา]]และ[[พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์]]
 
== อ้างอิง ==== ၵိူင်း ==
{{ပွင်ၵႂၢမ်းငဝ်ႈ |ၵိူင်းၽႄ ၼႂ်းသႃႇသၼႃႇၶရိတ်ႉ }}
{{รายการอ้างอิง}}
ၵူၼ်းႁဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢွင်ႈတီႈယူႇသဝ်း၊ ၸွမ်းၼင်ႇၽိင်ႈငႄႈ လႄႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်တူဝ်ႈၵဝ်ႇသေ လႆႈၸႅၵ်ႇၽႄႇသႃႇသၼႇၶရိတ်ႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇသၢမ်ၵိူင်း။ 3 ၵိူင်းၼၼ်ႉၸမ်း
* {{cite book |author=Gill, Robin |title=The Cambridge companion to Christian ethics |publisher=Cambridge University Press |location=Cambridge, UK |year=2001 |pages= |isbn=0521779189 |oclc= |doi= |accessdate=2008-01-03}}
 
* {{cite book |author=Gunton, Colin E. |title=The Cambridge companion to Christian doctrine |publisher=Cambridge University Press |location=Cambridge, UK |year=1997 |pages= |isbn=0-521-47695-X |oclc= |doi= |accessdate=2008-01-03}}
 
* {{cite book |author=MacMullen, Ramsay |title=Voting About God in Early Church Councils|publisher=Yale University Press |location=New Haven, CT |year=2006 |pages= |isbn=0300115962 |oclc= |doi= |accessdate=2008-01-03}}
* [[ရူဝ်ႇမႅၼ်ႇၶႅတ်ႉႀိၵ်ႉ ]]
* {{cite book |author=Padgett, Alan G.; Sally Bruyneel |title=Introducing Christianity |publisher=Orbis Books |location=Maryknoll, N.Y. |year= 2003 |pages= |isbn= 1570753954 |oclc= |doi= |accessdate=2008-01-03}}
ပွင်ႇဝႃႈ ၵူႊမိူင်းမိူင်း ပဵၼ်ၵိူင်းဢၼ်ၵဝ်ႇသေ ဢၼ်ယိပ်းၵမ်မၼ်ႈ ၵႂၢမ်းးသင်ႇသွၼ်ႇၶွင် ၸဝ်ႈယေႇသုသေယဝ်ႉ ၼပ်ႉယမ်ပႃး ၸဝ်ႈၼၢင်းမေႇရီႇ လႄႈ ၸဝ်ႈလီၵူႊတူၼ်တူၼ်။ တီႈတႂ်းဝတ်ႉဝႃးၶွင်ၵိူင်းၼႆႉၼႆႉ တေမီးႁုၼ်ႈႁၢင်ႊ ၸဝ်ႈယေႇသု၊ ၸဝ်ႈၼၢင်းမေႇရီႇ လႄႈ ၸဝ်ႈလီလၢႇလၢႆတူၼ်။ မီးသုၼ်ၵၢင်ၵုမ်းၵႂၢၼ်းယူႇတီႈ [[ငဝ်ႈလုမ်းသၼ်ႇတႃႇ]] မီး [ၸဝ်ႈသၼ်ႇတႃႇပႃႇပႃႇ ]]ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ဢၼ်ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်မႃးတင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈပၢၼ် [[ၽူႈတႅၼ်း ]]ၸုမ်းဢွၼ်တၢင်းသူတ်း ။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽူႈလီ [[သီးၼူမ်းပႄတြူဝ်း ]] ပဵၼ်ၸဝ်ႈသၼ်ႇတႃႇပႃႇပႃႇတူၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈယိုၼ်ယွမ်း မႃးတီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈၵုမ်းၵႂၢၼ်း သႃႇသၼႃႇတင်းသဵင်ႈတင်းလူင်လႄႈ ပုတ်ႈသိုုပ်ႇမႃးထိုင် [[ၸဝ်ႈၼိူဝ်ႁူဝ်သၼ်တႃႇပႃႇပႃႇၾရၢၼ်ႉသိတ်ႉ ]]။ တူၼ်မိူဝ်ႈယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်တူၼ်ႈထီႈ 266 ။ ၶႅတ်ႉႀလိၵ်ႉ မီးမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ [[ပေႃႈလူင် ]] လႄႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း [[ၸုမ်းမုၼ်ၸဝ်ႈၶႅတ်ႉႀလိၵ်ႉ ]] ။ သင်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၸိုင် ႁွင်ႉဝႃႈ ပြႃးတႃးbrother)၊ သင်ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ႁွင်ႉဝႃႈ သိတ်ႉသတိူဝ်ႇ (sister) မီးၽူႈၼပ်ႉထိုဝ်သႃႇသၼႃႇၵိူင်းၼႆႉယူႇမွၵ်ႇ 1000 လၢၼ်ႉေၵး။ သႃႇသၼႃႇၵိူင်းၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပေႃႈလူင် ပဵၼ်ၽူႈ ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်ၼႂ်းၵႄႈ
* {{cite book |author=Price, Matthew Arlen; Collins, Michael |title=The story of Christianity |publisher=Dorling Kindersley |location=New York |year=1999 |pages= |isbn=0-7513-0467-0 |oclc= |doi=}}
* {{cite book |author=[[Pope Benedict XVI|Ratzinger, Joseph]] |title=Introduction To Christianity (Communio Books) |publisher=Ignatius Press |location=San Francisco |year= 2004 |pages= |isbn=1586170295 |oclc= |doi= |accessdate=2008-01-03}}
* {{cite book |author=Tucker, Karen; Wainwright, Geoffrey|title=The Oxford history of Christian worship |publisher=Oxford University Press |location=Oxford [Oxfordshire] |year=2006 |pages= |isbn=0-19-513886-4 |oclc= |doi= |accessdate=2008-01-03}}
* {{cite book |author=Wagner, Richard |title=Christianity for Dummies |publisher=For Dummies |location= |year= 2004|pages= |isbn=0764544829 |oclc= |doi= |accessdate=2008-01-03}}
* {{cite book |author= Webb, Jeffrey B. |title=The Complete Idiot's Guide to Christianity |publisher=Alpha Books |location=Indianapolis, Ind |year= 2004|pages= |isbn= 159257176X |oclc= |doi= |accessdate=2008-01-03}}
* {{cite book |author=Woodhead, Linda |title=Christianity: a very short introduction |publisher=Oxford University Press |location=Oxford [Oxfordshire] |year=2004 |pages= |isbn=0192803220 |oclc= |doi= |accessdate=2008-01-03}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
Anonymous user