လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "မၢၼ်ႈပဵင်း၊ ၸႄႈဝဵင်း"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
|map_caption =
|subdivision_type = မိူင်း
|subdivision_name = [[File:Flag of Myanmar.svg|pron25px]] [[မိူင်းမၢၼ်ႊ|မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ]]
|subdivision_type1 = [[ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ|ၸႄႈမိူင်း]]
|subdivision_name1 = [[File:Flag of Shan.png|25px]] [[မိူင်းတႆး|မိူင်းတႆး]]