လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "မၢၼ်ႈပဵင်း၊ ၸႄႈဝဵင်း"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
|subdivision_name = [[မိူင်းမၢၼ်ႊ|မိူင်းမၢၼ်ႊ]]
|subdivision_type1 = [[Administrative divisions of Burma|ၸႄႈမိူင်း]]
|subdivision_name1 = [[File:Flag of the Shan State.svg|25px]] [[မိူင်းတႆး|မိူင်းတႆး]]
|subdivision_type2 = [[Districts of Burma|ၸႄႈတွၼ်ႈ]]
|subdivision_name2 = [[မိူင်းမိတ်ႈ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ|ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းမိတ်ႈ]]