လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "မိူင်းမၢၼ်ႈ"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
No edit summary
|HDI_change = Increase<!--increase/decrease/steady-->
| HDI_ref = <ref name="HDI">{{Cite web |url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-en.pdf |title=2015 Human Development Report Summary |year=2015 |accessdate=14 December 2015 |publisher=United Nations Development Programme | pages=21–25}}</ref>
| HDI_ၸၼ်ႉ = 145
| drives_on = မိုဝ်းၶႂႃ
| ငဝ်ႈငုၼ်းယေးငိုၼ်း = [[ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ|ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ]]