လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "မိူင်းမၢၼ်ႈ"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
|drives_on = မိုဝ်းၶႂႃ
| ငဝ်ႈငုၼ်းယေးငိုၼ်း = [[ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ|ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ]]
| ငိုၼ်းတွင်းငိုၼ်း= [[ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ|ၵျၢပ်ႈ]] (MMK "K")
| မွၵ်ႇမၢႆတွင်း = မွၵ်ႇ - [[ပိတောက်|ပိတောက်]]<ref name="">{{Cite web |url=http://www.aseansec.org/18203.htm |title=ASEAN National Flowers |accessdate=၂၀၀၈-၀၇-၁၇ |work=ASEAN |publisher= |date=၂၀⁠၀၆ |language=အင်္ဂလိပ်}}</ref>၊ သစ်ပင် - [[ကျွန်း(အပင်)|ကျွန်း]]
| ISO 3166-1 = MM