လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
| 2006 || [[ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၼႃႈလိၼ်သၢမ်သဵင်ႇ]] || ၸွမ်ႁၢၼ် || ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း
|-
| 2007 || [[ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ|ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ]] || ၸွမ်ႁၢၼ် || [[ၽူႈၵွၼ်းၸုမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း မၢႆ (2)]]
| 2007 || [[မြန်မာနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန|ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန]] || ဗိုလ်ချုပ်|| [[အမှတ် (2) စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး]]
|-
| 2008 || [[ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ|ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ]] || ၸွမ်သိုၵ်း || [[ၽူႈၵွၼ်းၸုမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း မၢႆ (2)]]
| 2008 || [[မြန်မာနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန|ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန]] || ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး || [[အမှတ် (2) စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး]]
|-
| 2010 ဢေႃးၵၢတ်ႉ || [[ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ|ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ]] || ၸွမ်သိုၵ်း || ႁူဝ်ၼႃႈ ၽၢႆႇႁူမ်ႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း
| 2010 ဩဂတ် || [[မြန်မာနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန|ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန]] || ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး || ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း/ ရေ/ လေ)
|-
|2011 မၢတ်ႉၶျ် |||| ၸွမ်သိုၵ်းလူင် || rowspan="3" |[[ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ]]
|2011 မတ် |||| ဗိုလ်ချူပ်ကြီး|| rowspan="3" |[[တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်|တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်]]
|-
|2012 ဢေႇပရႄႇ 3 || || ၵႅမ်ၸွမ်ပွင်သိုၵ်း
|2012 ဧပြီ 3 || || ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး
|-
|2013 မၢတ်ႉၶျ် || || ၸွမ်ပွင်သိုၵ်း
|2013 မတ် || || ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး
|}