လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:Why create new account: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
Tags: Reverted မႄးထတ်းၼႂ်းမူဝ်ႇပၢႆး မႄးထတ်းမူဝ်ႇပၢႆးဝႅပ်ႉ
No edit summary
Tags: Reverted မႄးထတ်းၼႂ်းမူဝ်ႇပၢႆး မႄးထတ်းမူဝ်ႇပၢႆးဝႅပ်ႉ
တၼတလ ဝၶတၼဢမတၢပလဝ လဝတၢငမၢၽၢ တဢၶငဢၼၼငလႄဢမတၢပလ ၶ log in ဝၵလယ လဝသေၼၼဢမၵ တၼတၶဝတမတၼဝတ ဢၼၼ တၼတၼၼၵဢမတၢပလဝလဝတၢငမၢၽၢငသေၵေၶဝတလယၵၶၢဝယဝ ၽၸၵတမလၵၵၽငလၼမ ၸဝဢ log in သေၵတမၵေမယဝ
 
ၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇႁဵတ်blocked
==ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇႁဵတ်း Blocked ဝႆႉႁႃႉ ?==
ၸိူဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ႈလုမ်းၼၼ်ႉ ၸးဢၼ်လႆႈၸႂ်ၵွင်ႉသၢၼsharedip addressesၵႈwikipediavandalismvandalism ႉသေ းဢၼ ဢမblockၺႃးၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း userတၢး ၵေင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈတုၵ်းယွၼ်templateautoblockrequest တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်း blockၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း anonymous users ဢၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈယဝ်းတႄႉတႄႉၼၼ်ႉ |သင်ၸ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ တၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉသေ ထုၵ်ႇ blockၶးႁၼ်ထိုင် ႁဵတ်းၼႆႉလႄႈတေႃႇပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းသုတ်းသဵင် ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ လွင်ႈႁႄႉတတ်း ip address ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼသေ ၶိုၼ်းၸၢမ်းတူၺ်းလႄႈ။ nsspecialmycontributionsmy contributionsၼၼ်ႉလႄႈ။ ၼဵၵ်းတူၺ်းတီႈ ႁဵငblock logဢ ၺ်း length of the block ၼၼ်ႉလႄႈ။
ၸိူဝ်းပဵၼ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တီႈလုမ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉ ၵွင်ႉသၢၼ် Shared [[IP address]]es ႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႆႉၵဝ်းၵႆႉယႃႉ [[Wikipedia:Vandalism|vandalism]] ၼၼ်ႉသေ ၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႆႉထုၵ်ႇႁဵတ်း Block လေႃးၺႃးၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း user ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈတုၵ်းယွၼ်း [[Template:Autoblock|request]] တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်း block ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း anonymous users ဢၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈယႃႉၵဝ်းတႄႉတႄႉၼၼ်ႉ လႆႈယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ တၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉသေ ထုၵ်ႇ block ဝႆႉၼႆ ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ႁဵတ်းတူၺ်းၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ။
*ႁဵတ်းတူၺ်း ဢၶွႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵႃႈတီႈႁိူၼ်းသေ ပေႃးၽဵဝ်ၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တႃႈၵၢၼ်ၼႆ ၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈတူၺ်း Log in လႄႈ။ ၶဵင်ႇၸၢမ်းတူၺ်းလႆႈတီipဢမ်ႇမိူၼ်ၵႉတီႈ တီipဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်သေ ႁႂ်ႈဢူၺ်းၵေတမ်းၸႂ်ၼၼၼ် account ဢၼ်ၼိုင်ႈတွ ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈသူင်ႇဢီးမေးလ်ၸူး unblockWikipediamailing listsmailing listatcodeunblockenl@listswikimediaorgcodeadministratorပaccount မလွၵ်ႇတ7မ်ႈလၢ7ၵေႃႈ တေမးယယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ။ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ပေႃးဢဝ် account ဢွၼ်သေ ၶ password လႄႈWikimedia foundationwikimediashttpssecure serverathttpsecurewikimediaorgwikipediaenwindexphptitlespecialuserlogin&type=signup http:securewikimediaorgလႄ ပႈႉတႄnetwork's proxy serverသေၵေ ၶဝ်ႈတးဝငသၼးသၢငလ တၼတ userၵေဢaccountwikipediaလၸuser pagewpyfaၸၵေသၢင်ႈလလ။ၸၢၼမႄးwpးဢၼ်း ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉတွတႈၼဢၶွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႉ ႈဢေႇသုတ်းႈတၢlႉယတၢင ဝၼ်းယႉ။ ၵူၺၼ ၵေႃႉဢမ်ႇတၢင်ႇဢး တေၸၢwpလငၶၸႈၸဝ်ယဝတေၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆspecialuploadupload ၶပးႁၢငၸၢငးလ် တငႈႉတိုဝ်းတၢင်ၸဝ်optionalၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈလ personal preferences တၸwikipediauser policy usernameဢၼ်ၸၵဝ ဢၼwikipediausername policyတ7မ်ႈလၢ7ၵေႃႈ တေမးယယၶဝ်ႈးၼၼ် usernamesသၢင်ထုၵ်။တႈတႄၼးၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammed ၵေတေမး၊ႈၸိဝ်ၶႂပိၼ7ၽၢဝ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢႈလွၵ်ႇတ7မ်ႈလၢ7ၵေႃႈ တေမးယယဝၼၼ်မ်ႉ ဢမၵတၢငမၢၽၢငႉ။ ထႅင်ႈဢႉတၺငဝငၼ်းၼ ဝႇၶႇၽးတ|ယႃးတႆၼႆ တေလလလတမ်းၸႂ်လႄႈ spammerip°ဢဝ်ၸၼၼလၵmy contributionslink သေၵႈ တေၸၢၺ် helpcontributionscontributions ၸဝ်းဢၼ တတင်း|င်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈႁဵတ်helpwatching pageswatchlisသုႇတူဝ်သေၵေ ၸၢၺthe useyour own to which you can add ပင်းwpwiaaarticlesဢၼ်ၸဝႈၵဝႇ ၶဝ်ႈၸးယႃးတၸဝ်ၼၸၢင်ႈႁဵတ်းဝႆႉ helppreferencescustomize the appearance and behaviorလယူႇ။ၸၢင်ႈပၼ်သႈတ wikipediaarbitration com mitteeelectionsarbitration com mittee elections ၼမ ဝဝးၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ဢမၵတၢငမၢၽၢင|| ထငႈဢၼ်ၼိုငႈၼႆႉ ပေႃးၶူၼႉတၺငဝငၼ်းၼ ဝႇၶႇၽးတးယတေလူဝ်ႇၸႅၵ်ႇလတspammerip address ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝႉ။
 
ႈတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပိူင်ၵၢၼ်ၶီႇႈတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈတပိူင်ၵၢၼ်ၶီႇ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႅၵ်မၵတၢငမၢၽၢင။ spammerip address ၸဝၵၼယဝ။
* ပႂ်ႉပၼ်တေႃႇပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းသုတ်းသဵင် ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ လွင်ႈႁႄႉတတ်း IP address ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းၸၢမ်းတူၺ်းလႄႈ။ ၵႂႃႇတီႈ [[{{ns:Special}}:Mycontributions|my contributions]]ၼၼ်ႉလႄႈ။ ၼဵၵ်းတူၺ်းတီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ <tt>Block log</tt> ဢၼ်မီး
မီးလွင်ႈတၢငဢၼ်ၼိပိူင်ၵၢၼ်ဝီႇၶီႇး ဢိငဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႅၵ် electionswikimediaၼႉႉ။
ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉသေ ႁႃတူၺ်း length of the block ၼၼ်ႉလႄႈ။
ဢၼipaddressၸဝ်ႈၵၵေႃႈ တေၸၢးထတ်းလႈယဝipဢၼipaddressၸဝတေၸၢးထတ်းလႈယဝip address ၸဝ်ႈၵၸးwikipediacheckusecheckuserဢၼ်ယုမတႄၸဢႈယလငၼမတၼၽၼလusernam
* ႁဵတ်းတူၺ်း ဢၶွင်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵႃႈတီႈႁိူၼ်းသေ ပေႃးၽဵဝ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၼႃႈၵၢၼ်ၼႆ ၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈတူၺ်း Log in လႄႈ။ ၶဵင်ႇၸၢမ်းတူၺ်းလႆႈတီႈ (ဢၼ် IP ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ) လႆႈယူႇ။
သငၸဝႉဝspeciauserloginsignupတၢငမၢၽၢငဝၼၸင ၸဝၵဝ တေၸၢငလၸWikipediausernameusername ဢၼ်ဢမပလၸၼၼလယ။ တးလ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႉၸဝလၸိူဝlip 7addresၼၵၼၼၼၸၢင်ႈမီးတင်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်7လႆႈ လွင်ႈႇယမ်ၵၼ်။တႈတႄၼး ဝၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammedတ်းလ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႉၸဝလ ၸိူဝ်lးၼ်lip addresၼၵၼၼၼၸၢင်ႈမီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႇသၢ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။တး ဝၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammed သႂ်ႇတၵေတေမး၊|တၵေတေမး၊ ၽူႈၸိဝ်6ပိၼ4မၢတေမၸဝ်းဢ4ၼ်တႅမ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢၵေႃႈၽူႈၸိဝ်6ပိၼ4မၢတေမၸဝ်းဢ4ၼႈလွႇတႅမ်ႈလၢၵေႃႈ 7ယယဝ်တသေၵေတေမး၊ ၽူႈၸိ7ဝ်ၶႂပိၼ်ၽၢဝ ပၢးမၢၵႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢၼ်တ7မ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢႆၵေႃႈ တေမးယယဝ်ငၶဝႈလွဢၼ logged in ဝၼ တးလသငၵေတေဢဝ ၸဝဢၼၼၼၼသေ မၢသၼယဝ ဢဝလၢ တၼတႃလငၶဝ contributions ၸဝးတၼၸၢငလ full credit ၵတ သ4ၼတငးၼၼယဝသငၸဝဝ ဢမလတး လၵဢ logged in ၸဝၵဝတး တေဢဝ မၢ ipmy contributions
 
* လုၵ်ႉတီႈ တီႈ IP ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်သေ ႁႂ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈတမ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇပၼ် account ဢၼ်ၼိုင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ။ ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈတႄႉ သူင်ႇဢီးမေးလ်ၸူး unblock [[Wikipedia:Mailing lists|mailing list]] at <code>unblock-en-l@lists.wikimedia.org</code>သေ ႁႂ်ႈ administrator ႁဵတ်းပၼ် account ဢၼ်ၼိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ။ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ပေႃးဢဝ် account ဢွၼ်ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈလွၵ်ႉဢိၼ်ႇၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၽၢင်ႉသေ မႄးလၢႆႈပၼ် password လႄႈ။
* ၸႂ်ႉတိုဝ်း [[Wikimedia Foundation|Wikimedia's]] [[Https|secure server]] at [https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/w/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup https://secure.wikimedia.org/] လႄႈ။ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶၢမ်ႈ network's proxy serverသေၵေႃႈ ၶဝ်ႈလႆႈတီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇတႆးလႆႈယဝ်ႉ။
 
လ ယွၼႉတးဝငသၼးသၢငလ တၼတ userၵေဢaccountwikipediaလၸuser pagewpyfaၸၢႈၵေသၢင်ႈလလ။ၸၢၼမႄးwpးဢၼ်း ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉတွတႈၼဢၶွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႉ ႈဢေႇသုတ်းႈတၢlႉယတၢင ဝၼ်းယႉ။ ၵူၺၼ ၵေႃႉဢမ်ႇတၢင်ႇဢး တေၸၢwpလွင်ႈၶၸႈၸဝ်ယဝတေၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆspecialuploadupload ၶပးႁၢငၸၢငးလ် တငႈႉတိုဝ်းတၢင်ၸဝ်optionalၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈလ personal preferences တၸwikipediauser policy usernameဢၼ်ၸၵဝ ဢၼwikipediausername policyတ7မ်ႈလၢ7ၵေႃႈ တေမးယယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ် usernamesသၢင်ထုၵ်။တႈတႄၼးၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammed ၵေတေမး၊ ၽူႈၸိဝ်ၶႂပိၼ7ၽၢဝ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢၼမ်ႈလွၵ်ႇတ7မ်ႈလၢ7ၵေႃႈ တေမးယယဝၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ဢမၵတၢငမၢၽၢငႉ။ ထႅင်ႈဢႉတၺငဝငၼ်းၼ ဝႇၶႇၽးတးယႃးတႆၼႆ တေလလလတမ်းၸႂ်လႄႈ spammeripပႆႇလႆႈဢဝ်ၸၼၼလၵmy contributionslink သေၵႈ တေၸၢၺ် helpcontributionscontributions ၸဝ်းဢၼ တတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈႁဵတ်helpwatching pageswatchlisသုႇတူဝ်သေၵေ ၸၢၺthe useyour own to which you can add ပင်းwpwiaaarticlesဢၼ်ၸဝႈၵဝႇ ၶဝ်ႈၸႂႇ ၶႂ်ႁၼ် ဝီးတီးယႃးတၸဝ်ၼၸၢင်ႈႁဵတ်းဝႆႉ Helppreferencescustomize the appearance and behaviorလယူႇ။ၸၢင်ႈပၼ်သဵင် တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ် wikipediaarbitration com mitteeelectionsarbitration com mittee elections ၼမ ဝဝးၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ဢမၵတၢငမၢၽၢင။ ထငႈဢၼ်ၼိုငႈၼႆႉ ပေႃးၶူၼႉတၺငဝငၼ်းၼ ဝႇၶႇၽးတးယတေလူဝ်ႇၸႅၵ်ႇလတspammerip address ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝႉ။
ႈတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပိူင်ၵၢၼ်ၶီႇ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႅၵ်မၵတၢငမၢၽၢင။ spammerip address ၸဝၵၼယဝ။
မီးလွင်ႈတၢငဢၼ်ၼိပိူင်ၵၢၼ်ဝီႇၶီႇး ဢိငဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႅၵ် electionswikimediaၼႉႉ။
ဢၼipaddressၸဝ်ႈၵၵေႃႈ တေၸၢးထတ်းလႈယဝip address ၸဝ်ႈၵၸးwikipediacheckusecheckuserဢၼ်ယုမတႄၸဢႈယလငၼမတၼၽၼလusernam
သငၸဝႉဝspeciauserloginsignupတၢငမၢၽၢငဝၼၸင ၸဝၵဝ တေၸၢငလၸWikipediausernameusername ဢၼ်ဢမပလၸၼၼလယ။ တးလ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႉၸဝလၸိူဝlip 7addresၼၵၼၼၼၸၢင်ႈမီးတင်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်7လႆႈ လွင်ႈႇယမ်ၵၼ်။တႈတႄၼး ဝၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammedတ်းလ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႉၸဝလ ၸိူဝ်lးၼ်lip addresၼၵၼၼၼၸၢင်ႈမီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႇသၢ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။တး ဝၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammed သႂ်ႇတၵေတေမး၊ ၽူႈၸိဝ်6ပိၼ4မၢတေမၸဝ်းဢ4ၼ်တႅမ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢၵေႃႈ 7ယယဝ်တသေၵေတေမး၊ ၽူႈၸိ7ဝ်ၶႂပိၼ်ၽၢဝ ပၢးမၢၵႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢၼ်တ7မ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢႆၵေႃႈ တေမးယယဝ်ငၶဝႈလွဢၼ logged in ဝၼ တးလသငၵေတေဢဝ ၸဝဢၼၼၼၼသေ မၢသၼယဝ ဢဝလၢ တၼတႃလငၶဝ contributions ၸဝးတၼၸၢငလ full credit ၵတ သ4ၼတငးၼၼယဝသငၸဝဝ ဢမလတး လၵဢ logged in ၸဝၵဝတး တေဢဝ မၢ ipmy contributions
တၼတတမၼႄ လငၸဝ4ၵဝဢတဢတၼၼတေလWikipediauser pageuser pageဢၼၼငယဝwpnotwebspaceယၼပဝဝ ဢမ home page providerတေၸၢင ၵတၸ ၸဝၼ ၶပၢငfree contentfree4သေ ၸမလၺ လင ၸၵၸးၼ တေၸတမလယဢတဢတၵဝၽၸႉတဝၵပမတႄ ၵဢဝ သၼမၢပငၵၢ ဢၼၶဝလဢဝၵငမ ဢၼၵဢဝ ၶေၼးဢၼၵၶၼ ၵတဝၶတ ၸတဝယဝ
ယပဝမhelptalk pageusertalk pagesဢငႈဢၼ တလၢတငတဝလႄ4ၸၢငႈၵပးသတတေၸးတငၽၸႉတဝ တၢင လငၢ သငဝ သေၵေၵေႃႉ ႈၼႂ်း တဢုပႇၼၼ်ႉၼၸၼ်းတေပၼ် ၶေႃႈၽၢင်ႉတိုၼ်ႇမႃးယူႇ။ၶေႃႈၽၼ်ႇမႃးယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅပ်းတတ်းဝ ဢlးမေးလ ၼၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတးၼၼ တေလုၵ်ႉတ ဢးမေးလ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၵပ4းသပႇတတးတေႇမးယႇယဝ်ႉ။ ၵေႃ4ဢတေဢမ်ႇလးလၵႈဢးမေးလ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလွင်ႈၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်လႄႈ သုၼ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ၶွင်တူဝၸဝ4ႈၵႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလၢတ်ႈဢၵၺးၵႃႈဝႃႈ ယဝ်ႈမး ဢၶွ4ႉဝႆႉၼိုင်ႈဢၼသေ ၶႇတ4ၼႉ တေၸထႅမ် ႈၵၼ်းတၼ်သုၼ ၵၼးဢမးၸိဝ ႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးလႆၼသေတႃပေးဝၵၼးဢမးႉမႄးလႆၼသေတႃပေးဝ တl4လဢၼ4ယဝ်ႉ ၶတလွငၼ်ႉမႄး ဢၼ်ၸဝတ4မလၵႈၼငႇၵၼ် ၵပ်းသပ်တိတတၵၼသေ ၸၢငတး လငမသၢ4ငႈၸၼ ငငယယဝတးထင ၶၢဝင ၸဝၵဝၼတမဝၶးတးယ ဢၼr4ၵၼတ လၼပယၼၼႉယယဝ။ငၼၼၸဝၵဝတေမသၼတwprollbackerollbackwpadminsysopၸဝးၼမယယဝ ဝၶတးၼၵၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammed ႇတႃႇသေၵေတေမး၊ ၽူႈၸိဝ်ၶႂပိၼ်ၽၢဝ်spamတေၽူႈၸိဝ်ၶႂပိၼ်ၽၢဝ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢၼ်တႅမ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢႆၵေႃႈ တေမးယယဝဝးၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ဢမၵတၢငမၢၽၢင။ ထငႈဢၼ်ၼိုငႈၼႆႉ ပေႃးၶူၼႉတၺငဝငၼ်းၼထငၼႉတၺငဝငၼ်းၼ ၽးတးယတေလူဝ်ႇၸႅၵ်ႇလတspammerip address ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝႉ။
မီးလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပိူင်ၵၢၼ်ဝီႇၶီႇတႆးၼႆ့ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေၵေႃႈဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်ႃႈ ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ၵၢၼ်လၵ်ႈသၢင်ႈ options လမႄးမႂ်ႇmediaWikisoftware ဢၼ်ဝၶတး လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၶေႃႈသၢင်ႈတင်းၼမ် ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃး းတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉၵူၺ်း ၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈၼၼႉယဝ7မၼင်ႇ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်helpminoreditminorဢၼ်ပၼ် ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးဢွၼ်ႇဢီႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လၢႆးဢၼ်ၼႆႉၵႃႈတspecialrecentchangesလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ၸၢင်ႈႁဵတ်filter သေၵေ7 ၸၢင်ႈထွင်တူၺ်ယႃႇပေႁႂႁၼၸဝးႁတ်း လွlၼ်ႉမႄးဢွၼ်ႇဢႈ ၼၵေႃႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝးလပ်ႉၸိုဝ်ႈၶဝ်တႄႉ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇႁဵတ်းလ။ ယွၼ်ႉပိူဝ7ႈဝ7ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸဝလ ၸိူဝ်lးၼ7lip addrusၼၵၼၼၼၸၢင်ႈမီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမႇၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။တႈတႄၼးၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammed သႂ်ႇတႃႇသေၵေတေမး၊ ၽူႈၸိဝ်ၶၼ7ၽၢဝ် ပးမၢၵ်ႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢၼမ်ႈလွၵ်ႇတ7မ်ႈလၢ7ၵေႃႈ တေမးယယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ဢမၵတၢငမၢၽၢငႉ။ ထႅငႉတၺငဝငၼ်းၼ ဝႇၶႇၽးတေလူဝ်ႇၸႅၵ်ႇလတႅမ်ႈလၵႈ ၸspammerip address ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ၼ်ၼင်ႈလႄဢၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတဝးတၢငႇမၢၽၢငၶဝ သေၼတႄ ပhelpwatching pagesသၼပႉတၺ်ၼၼ်ႉယႉ။လၵၸဝၵဝလ ဢၼလႂသေဢမႇဝဝ ငငဢၼမ ဢၼ်ဝ ဢၼဝၼၼႉယ။ သင်ၸဝင်းၵႉဢၼ်ၼၼ ၼဢဝ ၼလၵႈၼၼသၼတၼး သၼၢပတး ယယဝ ဢဝလၢၼသေ ၸဝၵၸၢငပတၸၢငပလပ ၼလၵ ဢၼၸဝၵဝတၵၢၼ ဢၼၼလၵ ဢၸဝၵဝၶဝၸၼၼ လယ
တၼတတေ ထငးသမလငပငၽွတၼ ဝၶတၼ ၸဝၼၸတဝဢၼတၢငမၢၽၢငဝၵၺတေၸၢငတလ helpstarting a new pageလငႈၵေသၢင ၼလၵဢမဢၼၼwikipediahow to rename a pageၶၢလၢၸဝယဝ။ သငၸဝ ၸဝၵဝၶလတၶပငၶၼ specialuploadupload imagesၼၵေလၶဝလၵဢၼ log in ဝယဝ။
ဝၼ user scripts တ ဢလၵတwikipediawikiprojectuser scriptsWikiprojectuser scripts သေၼၼၼၵေ ၸဝၼၸတဝဢၼတၢငမၢၽၢငၶဝၵၺၸၢငၸလသလတဝထပ ဢၼၸၢငၶၼလလလငၢမငၢၼယဝ