လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:Why create new account"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
Tags: Reverted မႄးထတ်းၼႂ်းမူဝ်ႇပၢႆး မႄးထတ်းမူဝ်ႇပၢႆးဝႅပ်ႉ
No edit summary
Tags: Reverted မႄးထတ်းၼႂ်းမူဝ်ႇပၢႆး မႄးထတ်းမူဝ်ႇပၢႆးဝႅပ်ႉ
* ၸႂ်ႉတိုဝ်း [[Wikimedia Foundation|Wikimedia's]] [[Https|secure server]] at [https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/w/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup https://secure.wikimedia.org/] လႄႈ။ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶၢမ်ႈ network's proxy serverသေၵေႃႈ ၶဝ်ႈလႆႈတီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇတႆးလႆႈယဝ်ႉ။
 
လ ယွၼႉတးဝငသၼးသၢငလ တၼတ userၵေဢaccountwikipediaလၸuser pagewpyfaၸၢႈၵေသၢင်ႈလလ။ၸၢၼမႄးwpးဢၼ်း ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉတွတႈၼဢၶွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႉ ႈဢေႇသုတ်းႈတၢlႉယတၢင ဝၼ်းယႉ။ ၵူၺၼ ၵေႃႉဢမ်ႇတၢင်ႇဢး တေၸၢwpလွင်ႈၶၸႈၸဝ်ယဝတေၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆspecialuploadupload ၶပးႁၢငၸၢငးလ် တငႈႉတိုဝ်းတၢင်ၸဝ်optionalၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈလ personal preferences တၸwikipediauser policy usernameဢၼ်ၸၵဝ ဢၼwikipediausername policyတ7မ်ႈလၢ7ၵေႃႈ တေမးယယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ် usernamesသၢင်ထုၵ်။တႈတႄၼးၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammed ၵေတေမး၊ ၽူႈၸိဝ်ၶႂပိၼ7ၽၢဝ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢၼမ်ႈလွၵ်ႇတ7မ်ႈလၢ7ၵေႃႈ တေမးယယဝၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ဢမၵတၢငမၢၽၢငႉ။ ထႅင်ႈဢႉတၺငဝငၼ်းၼ ဝႇၶႇၽးတးယႃးတႆၼႆ တေလလလတမ်းၸႂ်လႄႈ spammeripပႆႇလႆႈဢဝ်ၸၼၼလၵmy contributionslink သေၵႈ တေၸၢၺ် helpcontributionscontributions ၸဝ်းဢၼ တတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈႁဵတ်helpwatching pageswatchlisသုႇတူဝ်သေၵေ ၸၢၺthe useyour own to which you can add ပင်းwpwiaaarticlesဢၼ်ၸဝႈၵဝႇ ၶဝ်ႈၸႂႇ ၶႂ်ႁၼ် ဝီးတီးယႃးတၸဝ်ၼၸၢင်ႈႁဵတ်းဝႆႉ Helppreferencescustomize the appearance and behaviorလယူႇ။ၸၢင်ႈပၼ်သဵင် တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ် wikipediaarbitration com mitteeelectionsarbitration com mittee elections ၼမ ဝဝးၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ဢမၵတၢငမၢၽၢင။ ထငႈဢၼ်ၼိုငႈၼႆႉ ပေႃးၶူၼႉတၺငဝငၼ်းၼ ဝႇၶႇၽးတးယတေလူဝ်ႇၸႅၵ်ႇလတspammerip address ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝႉ။
==ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ယွၼ်ႉႁဵတ်းဝႆႉမၢႆၽၢင်==
ႈတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပိူင်ၵၢၼ်ၶီႇ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႅၵ်မၵတၢငမၢၽၢင။ spammerip address ၸဝၵၼယဝ။
 
မီးလွင်ႈတၢငဢၼ်ၼိပိူင်ၵၢၼ်ဝီႇၶီႇး ဢိငဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႅၵ် electionswikimediaၼႉႉ။
===သုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ user ၵေႃႉဢၼ်မီးဝႆႉ account===
ဢၼipaddressၸဝ်ႈၵၵေႃႈ တေၸၢးထတ်းလႈယဝip address ၸဝ်ႈၵၸးwikipediacheckusecheckuserဢၼ်ယုမတႄၸဢႈယလငၼမတၼၽၼလusernam
 
သငၸဝႉဝspeciauserloginsignupတၢငမၢၽၢငဝၼၸင ၸဝၵဝ တေၸၢငလၸWikipediausernameusername ဢၼ်ဢမပလၸၼၼလယ။ တးလ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႉၸဝလၸိူဝ်းၼ်lipဢမ်ႇလႆႈႉၸဝလၸိူဝlip 7addresၼၵၼၼၼၸၢင်ႈမီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။7addresၼၵၼၼၼၸၢင်ႈမီးတင်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်7လႆႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။တႈတႄၼးလွင်ႈႇယမ်ၵၼ်။တႈတႄၼး ဝၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammedတ်းလ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃ7 ဢမ်ႇ7လႆႈႁူႉၸဝလယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႉၸဝလ ၸိူဝ်lးၼ်lip addresၼၵၼၼၼၸၢင်ႈမီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႇသၢ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။တး ဝၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammed သႂ်ႇတၵေတေမး၊ ၽူႈၸိဝ်6ပိၼ4မၢ6ၵ်7မးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢ4ၼ်တႅမ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢၵေႃႈၽူႈၸိဝ်6ပိၼ4မၢတေမၸဝ်းဢ4ၼ်တႅမ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢၵေႃႈ တေမး7ယယဝ်တသေၵေတေမး၊7ယယဝ်တသေၵေတေမး၊ ၽူႈၸိ7ဝ်ၶႂပိၼ်ၽၢဝ ပၢးမၢၵႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢၼ်တ7မ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢႆၵေႃႈ တေမးယယဝ်ငၶဝႈလွဢၼ logged in ဝၼ တးလသငၵေတေဢဝ ၸဝဢၼၼၼၼသေ မၢသၼယဝ ဢဝလၢ တၼတႃလငၶဝ contributions ၸဝးတၼၸၢငလ full credit ၵတ သ4ၼတငးၼၼယဝသငၸဝဝ ဢမလတး လၵဢ logged in ၸဝၵဝတး တေဢဝ မၢ ipmy contributions
* ဢိၵ်ႇတင်း [[Wikipedia:ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း|User page]] သေ [[WP:YFA|ၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ ၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇ]]။
* ၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးလႆႈ [[WP:PROTECT|ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်း ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ]] (တွၼ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးလႆႈၼင်ႇၼႆၼၼ်ႉ ဢၶွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း တေလႆႈတၢင်ႇမၢႆၽၢဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ တၢင်းႁိုဝ် ႔ ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ် ၵေႃႉဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉတႄႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးလႆႈ။)
* တေၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ [[WP:MOVE|လွင်ႈၶၢႆႉလၢႆႈၸိုဝ်ႈ]]ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
* တေၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ [[Special:Upload|upload ၶႅပ်းႁၢင်ႈ]]။
* တေၸၢင်ႈသူင်ႇႁပ်ႉလႆႈ ဢီးမေးလ် တင်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း (optional)
* တေၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈလႆႈ personal preferences တႃႇ ဢၶွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
 
===ၽွင်းလီတၢင်ႇၸိူဝ်း===
* တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ [[Wikipedia:Username policy|username]] ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၸႂ် ဢၼ် [[Wikipedia:Username policy#Inappropriate usernames|သၢင်ႇထုၵ်ႇ]]သေ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ။
* လုၵ်ႉတီႈ "My contributions" link သေၵေႃႈ တေၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈ [[Help:Contributions|contributions ၸိူဝ်းဢၼ်တႅမ်ႈမႃး တၢင်ႇမႃး]] တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉယူႇ။
* ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈႁဵတ်း [[Help:Watching pages|watchlist]] သုၼ်ႇတူဝ်သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈပႂ်ႉတူၺ်းလႆႈ The use of your own to which you can add ပွင်ႈၵႂၢမ်း [[WP:WIAA|articles]]ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉ။
* ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းဝႆႉ [[Help:Preferences|customize the appearance and behavior]] လႆႈယူႇ။
* တေၸၢင်ႈပၼ်သဵင် တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ် [[Wikipedia:Arbitration Committee#Elections|Arbitration Committee elections]] လႄႈ [[m:Board elections|Wikimedia Board elections]]ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
* ဢမ်ႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁၼ် [[IP address]] ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမႄးထတ်းလႆႈယဝ်ႉ။ (IP address ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် [[Wikipedia:Checkuser|Checkuser]]ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ၸၢင်ႈဢဝ်လႆႈယူႇ။
 
ၶေသပလငၼမတၼၽၼလusernam
သငၸဝႉဝspeciauserloginsignupတၢငမၢၽၢငဝၼၸင ၸဝၵဝ တေၸၢငလၸWikipediausernameusername ဢၼ်ဢမပလၸၼၼလယ။ တးလ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႉၸဝလၸိူဝ်းၼ်lip 7addresၼၵၼၼၼၸၢင်ႈမီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်7လႆႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။တႈတႄၼး ဝၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammedတ်းလ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃ7 ဢမ်ႇ7လႆႈႁူႉၸဝလ ၸိူဝ်lးၼ်lip addresၼၵၼၼၼၸၢင်ႈမီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။တး ဝၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammed သႂ်ႇတၵေတေမး၊ ၽူႈၸိဝ်6ပိၼ4မၢ6ၵ်7မးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢ4ၼ်တႅမ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢၵေႃႈ တေမး7ယယဝ်တသေၵေတေမး၊ ၽူႈၸိ7ဝ်ၶႂပိၼ်ၽၢဝ ပၢးမၢၵႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢၼ်တ7မ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢႆၵေႃႈ တေမးယယဝ်ငၶဝႈလွဢၼ logged in ဝၼ တးလသငၵေတေဢဝ ၸဝဢၼၼၼၼသေ မၢသၼယဝ ဢဝလၢ တၼတႃလငၶဝ contributions ၸဝးတၼၸၢငလ full credit ၵတ သ4ၼတငးၼၼယဝသငၸဝဝ ဢမလတး လၵဢ logged in ၸဝၵဝတး တေဢဝ မၢ ipmy contributions
တၼတတမၼႄ လငၸဝ4ၵဝဢတဢတၼၼတေလWikipediauser pageuser pageဢၼၼငယဝwpnotwebspaceယၼပဝဝ ဢမ home page providerတေၸၢင ၵတၸ ၸဝၼ ၶပၢငfree contentfree4သေ ၸမလၺ လင ၸၵၸးၼ တေၸတမလယဢတဢတၵဝၽၸႉတဝၵပမတႄ ၵဢဝ သၼမၢပငၵၢ ဢၼၶဝလဢဝၵငမ ဢၼၵဢဝ ၶေၼးဢၼၵၶၼ ၵတဝၶတ ၸတဝယဝ
ယပဝမhelptalk pageusertalk pagesဢငႈဢၼ တလၢတငတဝလႄ4ၸၢငႈၵပးသတတေၸးတငၽၸႉတဝ တၢင လငၢ သငဝ သေၵေၵေႃႉ ႈၼႂ်း တဢုပႇၼၼ်ႉၼၸၼ်းတေပၼ် ၶေႃႈၽၢင်ႉတိုၼ်ႇမႃးယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေပၼ် ဢlးမေးလ ၼၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ တေလုၵ်ႉတ ဢးမေးလ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၵပ4းသပႇတတးတေႇမးယႇယဝ်ႉ။ ၵေႃ4ဢတေဢမ်ႇလးလၵႈဢးမေးလ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလွင်ႈၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်လႄႈ သုၼ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ၶွင်တူဝၸဝ4ႈၵႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလၢတ်ႈဢၵၺးၵႃႈဝႃႈ ယဝ်ႈမး ဢၶွ4ႉဝႆႉၼိုင်ႈဢၼသေ ၶႇတ4ၼႉ တေၸထႅမ် ႈၵၼ်းတၼ်သုၼ ၵၼးဢမးၸိဝ ႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးလႆၼသေတႃပေးဝ တl4လဢၼ4ယဝ်ႉ ၶတလွငၼ်ႉမႄး ဢၼ်ၸဝတ4မလၵႈၼငႇၵၼ် ၵပ်းသပ်တိတတၵၼသေ ၸၢငတး လငမသၢ4ငႈၸၼ ငငယယဝတlၼသေ ပေးထငငငယယဝတးထင ၶၢဝင ၸဝၵဝၼတမဝၶးတးယ ဢၼr4ၵၼတ လၼပယၼၼႉယယဝ။ငၼၼၸဝၵဝတေမသၼတwprollbackerollbackwpadminsysopၸဝးၼမယယဝ ဝၶတးၼၵၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammed ႇတႃႇသေၵေတေမး၊ ၽူႈၸိဝ်ၶႂပိၼ်ၽၢဝ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢၼ်တႅမ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢႆၵေႃႈ တေမးယယဝဝးၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ဢမၵတၢငမၢၽၢင။ ထငႈဢၼ်ၼိုငႈၼႆႉ ပေႃးၶူၼႉတၺငဝငၼ်းၼ ဝႇၶႇၽးတးယတေလူဝ်ႇၸႅၵ်ႇလတspammeripၽးတးယတေလူဝ်ႇၸႅၵ်ႇလတspammerip address ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝႉ။
မီးလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပိူင်ၵၢၼ်ဝီႇၶီႇတႆးၼႆ့ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ၵၢၼ်လၵ်ႈသၢင်ႈ options လမႄးမႂ်ႇmediaWikisoftware ဢၼ်ဝၶတး လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၶေႃႈသၢင်ႈတင်းၼမ် ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃး ၸိူဝ်းတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉၵူၺ်းးတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉၵူၺ်း ၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈၼၼႉယဝ7မၼ်ၼင်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈၼၼႉယဝ7မၼင်ႇ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်helpminoreditminorဢၼ်ပၼ် ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးဢွၼ်ႇဢီႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လၢႆးဢၼ်ၼႆႉၵႃႈတspecialrecentchangesလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ၸၢင်ႈႁဵတ်filter သေၵေ7 ၸၢင်ႈထွင်တူၺ်ယႃႇပေႁႂႁၼၸဝးႁတ်း လွlၼ်ႉမႄးဢွၼ်ႇဢႈ ၼၵေႃႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝးလပ်ႉၸိုဝ်ႈၶဝ်တႄႉ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇႁဵတ်းလ။ ယွၼ်ႉပိူဝ7ႈဝ7ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸဝလ ၸိူဝ်lးၼ7lip addresၼၵၼၼၼၸၢင်ႈမီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။addrusၼၵၼၼၼၸၢင်ႈမီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမႇၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။တႈတႄၼးၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammed သႂ်ႇတႃႇသေၵေတေမး၊ ၽူႈၸိဝ်ၶႂပိၼ7ၽၢဝ်ၽူႈၸိဝ်ၶၼ7ၽၢဝ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢၼမ်ႈလွၵ်ႇတ7မ်ႈလၢ7ၵေႃႈပးမၢၵ်ႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢၼမ်ႈလွၵ်ႇတ7မ်ႈလၢ7ၵေႃႈ တေမးယယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ဢမၵတၢငမၢၽၢငႉ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉထႅငႉတၺငဝငၼ်းၼ ပေႃးၶူၼႉတၺငဝငၼ်းၼဝႇၶႇၽးတေလူဝ်ႇၸႅၵ်ႇလတႅမ်ႈလၵႈ ဝႇၶႇၽးတးယႃးတႆၼႆ တေလူဝ်ႇၸႅၵ်ႇလတႅမ်ႈလၵႈ ၸိဝ်းလတမ်းၸႂ်လႄႈ spammeripၸspammerip address ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ၼ်ၼၶတ်းႈလမ်ႇလွင်ႈလႄဢၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတဝးတၢငႇမၢၽၢငၶဝၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ၼ်ၼင်ႈလႄဢၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတဝးတၢငႇမၢၽၢငၶဝ သေၼတႄ ပhelpwatching pagesသၼပႉတၺ်ၼၼ်ႉယႉ။လၵၸဝၵဝလ ဢၼလႂသေဢမႇဝဝ ငငဢၼမ ဢၼ်ဝ ဢၼဝၼၼႉယ။ သင်ၸဝင်းၵႉဢၼ်ၼၼ ၼဢဝ ၼလၵႈၼၼသၼတၼး သၼၢပတး ယယဝ ဢဝလၢၼသေ ၸဝၵၸၢငပတၸၢငပလပ ၼလၵ ဢၼၸဝၵဝတၵၢၼ ဢၼၼလၵ ဢၸဝၵဝၶဝၸၼၼ လယ
တၼတတေ ထငးသမလငပငၽွတၼ ဝၶတၼ ၸဝၼၸတဝဢၼတၢငမၢၽၢငဝၵၺတေၸၢငတလ helpstarting a new pageလငႈၵေသၢင ၼလၵဢမဢၼၼwikipediahow to rename a pageၶၢလၢၸဝယဝ။ သငၸဝ ၸဝၵဝၶလတၶပငၶၼ specialuploadupload imagesၼၵေလၶဝလၵဢၼ log in ဝယဝ။
ဝၼ user scripts တ ဢလၵတwikipediawikiprojectuser scriptsWikiprojectuser scripts သေၼၼၼၵေ ၸဝၼၸတဝဢၼတၢငမၢၽၢငၶဝၵၺၸၢငၸလသလတဝထပ ဢၼၸၢငၶၼလလလငၢမငၢၼယဝ
user preferences လငတးသၢငဝၸဝၼၼၸဝၵဝတေၸၢငလၵလၢလ လငတသၢငmediawiki ယဝ ၶဝ်ႈၸဝ်းၼၼ်ၵမ်ႉၼမ် ဢမၵတၢငမၢၽၢငႉ။ ထင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉထငၼႉတၺငဝငၼ်းၼ ပေႃးၶူၼႉတၺငဝငၼ်းၼ ဝႇၶႇၽးတးယႃးၼတေလူဝ်ႇၸႅၵ်ႇလတႅမ်ႈလၵႈ ၸိဝ်းလတမ်းၸႂ်လႄႈဝႇၶႇၽးတးယႃးၼတေလႇလတလးလတမ်းၸႂ်လႄႈ spammerip address ၸဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်addressၼၼ ၵႃတwikipedia:preferencespreferences atspecialpreferencesၼယယဝ
တၼၼၼၼၸဝၵဝတေၸငလၷလလၵၢၼတင ၸၼငၽတၼယဝskinၸၢငလၵႈလၵႈလၢၽၢငၢငၽဝၼင ဝၽတယတလ။mathတေၸၢငလၵႈလဝတဝ ဢၺသၼပပfilesၸၢငမၵးမ
ပသၼ တmage thumbnails။မဝ ငဝ
ပင preferences ဝယယဝ။လလၢၸငဝ
editing boxတေတးဝၼႄၼလၵလငလၵလ
ၶေၼတၢငၸဝdiv aligncenter stylebackgroundcolorfcolor000paddingတ်းလႈstylebackgroundcolorfcolor000paddingတ်းလဢၸဝလ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸဝလၸlးၼ်lip ၸိူဝ်lးၼ်lip addresၼၵၼၼၼၸၢငးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။addesၼၵၼၼၼၸၢငးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။တႈတႄၼး ဝၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammed သႂ်ႇတႃႇသေၵေတေမး၊ ၽူႈၸိဝ်ၶႂပိၼ်ၽၢဝ်ၽူႈၸိဝ်ၶႂပိၼ ပၢႆးမၢၵ်ႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢၼ်တႅမ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢႆၵေႃႈပၢၵ်ႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢၼ်တႅမ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢႆၵေႃႈ တေမးယယဝ် ememfontsizelargerborder1px solidabbfmarginbottom3pxspecialuserloginsignupcreate an account now<br><smallhttp:securemywikimediaorgwikipediaenwindexphptitlespecialuserlogintypesignupဝဝးၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ဢမၵတၢငမၢၽၢင။ ထငႈဢၼ်ၼိုငႈၼႃးၶူၼႉတၺငဝငၼ်းၼ ဝႇၶႇၽးတးယတေလူဝ်ႇၸႅၵ်ႇလတspammerip address ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝႉ။တၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပိူင်ၵၢၼ်ဝီႇၶီႇတႆးၼႆ့ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႅၵ် secure serversmalldiv
တ်းလ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢမၸဝလဢဝလ ၸိဝ်lးၼ်lipaddresၼၵၼၼၼၸၢင်ႈမီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ၸိဝ်lးၼ်lipaddresၼၵၼၼၼၸၢငးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈယွၼ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။တႈတႄၼး ဝၶတးၼၵႈလွင်ဝၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammed သႂ်ႇတႃႇသေၵေတေမး၊ ၸိဝ်ၶႂပိၼ်ၽၢဝ်ၸိဝၼ်ၽၢဝ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢႈလၢႆၵေႃႈ တေမးယယဝ်
တပထငwikipediaaccount deletionwikipediarequest an accountcategoryၶၼၼထၢၼဝၶၽတယwhy create anaccountcategoryလငၸထမ ဝၶၽတယwhycreate an account