လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:Why create new account"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
Tags: Reverted မႄးထတ်းၼႂ်းမူဝ်ႇပၢႆး မႄးထတ်းမူဝ်ႇပၢႆးဝႅပ်ႉ
No edit summary
Tags: Reverted မႄးထတ်းၼႂ်းမူဝ်ႇပၢႆး မႄးထတ်းမူဝ်ႇပၢႆးဝႅပ်ႉ
* ဢမ်ႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁၼ် [[IP address]] ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမႄးထတ်းလႆႈယဝ်ႉ။ (IP address ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် [[Wikipedia:Checkuser|Checkuser]]ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ၸၢင်ႈဢဝ်လႆႈယူႇ။
 
ၶေသပလငၼမတၼၽၼလusernam
==ၶေႃႈသပ်းလႅင်း ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ==
သငၸဝႉဝspeciauserloginsignupတၢငမၢၽၢငဝၼၸင ၸဝၵဝ တေၸၢငလၸWikipediausernameusername ဢၼ်ဢမပလၸၼၼလယ။ တးလ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႉၸဝလၸိူဝ်းၼ်lip 7addresၼၵၼၼၼၸၢင်ႈမီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်7လႆႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။တႈတႄၼး ဝၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammedတ်းလ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃ7 ဢမ်ႇ7လႆႈႁူႉၸဝလ ၸိူဝ်lးၼ်lip addresၼၵၼၼၼၸၢင်ႈမီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။တး ဝၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammed သႂ်ႇတၵေတေမး၊ ၽူႈၸိဝ်6ပိၼ4မၢ6ၵ်7မးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢ4ၼ်တႅမ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢၵေႃႈ တေမး7ယယဝ်တသေၵေတေမး၊ ၽူႈၸိ7ဝ်ၶႂပိၼ်ၽၢဝ ပၢးမၢၵႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢၼ်တ7မ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢႆၵေႃႈ တေမးယယဝ်ငၶဝႈလွဢၼ logged in ဝၼ တးလသငၵေတေဢဝ ၸဝဢၼၼၼၼသေ မၢသၼယဝ ဢဝလၢ တၼတႃလငၶဝ contributions ၸဝးတၼၸၢငလ full credit ၵတ သ4ၼတငးၼၼယဝသငၸဝဝ ဢမလတး လၵဢ logged in ၸဝၵဝတး တေဢဝ မၢ ipmy contributions
 
တၼတတမၼႄ လငၸဝ4ၵဝဢတဢတၼၼတေလWikipediauser pageuser pageဢၼၼငယဝwpnotwebspaceယၼပဝဝ ဢမ home page providerတေၸၢင ၵတၸ ၸဝၼ ၶပၢငfree contentfree4သေ ၸမလၺ လင ၸၵၸးၼ တေၸတမလယဢတဢတၵဝၽၸႉတဝၵပမတႄ ၵဢဝ သၼမၢပငၵၢ ဢၼၶဝလဢဝၵငမ ဢၼၵဢဝ ၶေၼးဢၼၵၶၼ ၵတဝၶတ ၸတဝယဝ
===Username===
ယပဝမhelptalk pageusertalk pagesဢငႈဢၼ တလၢတငတဝလႄ4ၸၢငႈၵပးသတတေၸးတငၽၸႉတဝ တၢင လငၢ သငဝ သေၵေၵေႃႉ ႈၼႂ်း တဢုပႇၼၼ်ႉၼၸၼ်းတေပၼ် ၶေႃႈၽၢင်ႉတိုၼ်ႇမႃးယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေပၼ် ဢlးမေးလ ၼၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ တေလုၵ်ႉတ ဢးမေးလ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၵပ4းသပႇတတးတေႇမးယႇယဝ်ႉ။ ၵေႃ4ဢတေဢမ်ႇလးလၵႈဢးမေးလ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလွင်ႈၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်လႄႈ သုၼ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ၶွင်တူဝၸဝ4ႈၵႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလၢတ်ႈဢၵၺးၵႃႈဝႃႈ ယဝ်ႈမး ဢၶွ4ႉဝႆႉၼိုင်ႈဢၼသေ ၶႇတ4ၼႉ တေၸထႅမ် ႈၵၼ်းတၼ်သုၼ ၵၼးဢမးၸိဝ ႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးလႆၼသေတႃပေးဝ တl4လဢၼ4ယဝ်ႉ ၶတလွငၼ်ႉမႄး ဢၼ်ၸဝတ4မလၵႈၼငႇၵၼ် ၵပ်းသပ်တိတတၵၼသေ ၸၢငတး လငမသၢ4ငႈၸၼ ငငယယဝတlၼသေ ပေးထင ၶၢဝင ၸဝၵဝၼတမဝၶးတးယ ဢၼr4ၵၼတ လၼပယၼၼႉယယဝ။ငၼၼၸဝၵဝတေမသၼတwprollbackerollbackwpadminsysopၸဝးၼမယယဝ ဝၶတးၼၵၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammed ႇတႃႇသေၵေတေမး၊ ၽူႈၸိဝ်ၶႂပိၼ်ၽၢဝ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢၼ်တႅမ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢႆၵေႃႈ တေမးယယဝဝးၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ဢမၵတၢငမၢၽၢင။ ထငႈဢၼ်ၼိုငႈၼႆႉ ပေႃးၶူၼႉတၺငဝငၼ်းၼ ဝႇၶႇၽးတးယတေလူဝ်ႇၸႅၵ်ႇလတspammerip address ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝႉ။
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ '''[[Special:Userlogin/signup|တၢင်ႇမၢႆၽၢင်]]'''ဝႆႉၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈလိူၵ်ႈၸႂ်ႉ [[Wikipedia:Username|username]] ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၸႂ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈယူႇ။ ၽွင်းၶဝ်ႈလွၵ်ႉဢိၼ်ႇ logged in ဝႆႉၼႆ ႁဵတ်းလွင်ႈမူၼ်ႉမႄးသင်ၵေႃႈ တေဢဝ် ၸိုဝ်ႈဢၼ်ၼၼၼ်ႉသေ မၢႆသိမ်းဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ။ ဢဝ်လၢႆးၼႆႉသေ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ contributions ၸိူဝ်းႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈလႆႈ full credit ၵႃႈတီႈ သဵၼ်ႈမၢႆတွင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ (သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း လွၵ်ႉဢိၼ်ႇ logged in မႃးၼႆ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်း လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးမႃးၼၼ်ႉ တေဢဝ် မၢႆ IP address သေၵေႃႈ မၢႆဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၽွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶဝ်ႈဝႆႉ လွၵ်ႉဢိၼ်ႇ ၼႆ ၵႂႃႇၼဵၵ်းတူၺ်းတီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ "My contributions" ၼႆသေၵေႃႈ တူၺ်းလႆႈႁၼ်လႆႈယူႇၶႃႈ
မီးလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပိူင်ၵၢၼ်ဝီႇၶီႇတႆးၼႆ့ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ၵၢၼ်လၵ်ႈသၢင်ႈ options လမႄးမႂ်ႇmediaWikisoftware ဢၼ်ဝၶတး လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၶေႃႈသၢင်ႈတင်းၼမ် ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃး ၸိူဝ်းတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉၵူၺ်း ၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈၼၼႉယဝ7မၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်helpminoreditminorဢၼ်ပၼ် ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးဢွၼ်ႇဢီႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လၢႆးဢၼ်ၼႆႉၵႃႈတspecialrecentchangesလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ၸၢင်ႈႁဵတ်filter သေၵေ7 ၸၢင်ႈထွင်တူၺ်ယႃႇပေႁႂႁၼၸဝးႁတ်း လွlၼ်ႉမႄးဢွၼ်ႇဢႈ ၼၵေႃႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝးလပ်ႉၸိုဝ်ႈၶဝ်တႄႉ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇႁဵတ်းလ။ ယွၼ်ႉပိူဝ7ႈဝ7ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸဝလ ၸိူဝ်lးၼ7lip addresၼၵၼၼၼၸၢင်ႈမီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမႇၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။တႈတႄၼးၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammed သႂ်ႇတႃႇသေၵေတေမး၊ ၽူႈၸိဝ်ၶႂပိၼ7ၽၢဝ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢၼမ်ႈလွၵ်ႇတ7မ်ႈလၢ7ၵေႃႈ တေမးယယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ဢမၵတၢငမၢၽၢငႉ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ ပေႃးၶူၼႉတၺငဝငၼ်းၼ ဝႇၶႇၽးတးယႃးတႆၼႆ တေလူဝ်ႇၸႅၵ်ႇလတႅမ်ႈလၵႈ ၸိဝ်းလတမ်းၸႂ်လႄႈ spammerip address ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ၼ်ၼၶတ်းႈလမ်ႇလွင်ႈလႄဢၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတဝးတၢငႇမၢၽၢငၶဝ သေၼတႄ ပhelpwatching pagesသၼပႉတၺ်ၼၼ်ႉယႉ။လၵၸဝၵဝလ ဢၼလႂသေဢမႇဝဝ ငငဢၼမ ဢၼ်ဝ ဢၼဝၼၼႉယ။ သင်ၸဝင်းၵႉဢၼ်ၼၼ ၼဢဝ ၼလၵႈၼၼသၼတၼး သၼၢပတး ယယဝ ဢဝလၢၼသေ ၸဝၵၸၢငပတၸၢငပလပ ၼလၵ ဢၼၸဝၵဝတၵၢၼ ဢၼၼလၵ ဢၸဝၵဝၶဝၸၼၼ လယ
တွၼ်ႈတႃႇတႅမ်ႈၼႄ လွင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢိတ်းဢွတ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈ ''[[Wikipedia:User page|user page]]'' ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ [[WP:NOT#WEBSPACE|ဝီႇၶီႇတႆးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႉ home page provider လႄႈ]] ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸု ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ [[free content|free]]သေ ၸွမ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈသူင်ၸႂ် ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈတႅမ်ႈလႆႈယူႇ ဢိတ်းဢွတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵမ်ႉပႃႈၼမ်တႄႉ ၵႆႉဢဝ် သဵၼ်ႈမၢႆပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၶဝ်လႆႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႆႉဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ၵႃႈတီႈဝီႇၶီႇတႆးၼၼ်ႉ ၸုတုမ်ဝႆႉယဝ်ႉ။
တၼတတေ ထငးသမလငပငၽွတၼ ဝၶတၼ ၸဝၼၸတဝဢၼတၢငမၢၽၢငဝၵၺတေၸၢငတလ helpstarting a new pageလငႈၵေသၢင ၼလၵဢမဢၼၼwikipediahow to rename a pageၶၢလၢၸဝယဝ။ သငၸဝ ၸဝၵဝၶလတၶပငၶၼ specialuploadupload imagesၼၵေလၶဝလၵဢၼ log in ဝယဝ။
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီး ''[[Help:Talk page#User talk pages|ဢွင်ႈတီႈဢွၼ်ႇ တႃႇလၢတ်ႈၶွင်တူဝ်]]''လႄႈ တေၸၢင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၸူးတင်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း လႆႈငၢႆႈငၢႆႈယူႇ။ သင်ဝႃႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ တႅမ်ႈသႂ်ႇမႃးတီႈၼႂ်း တႃႇဢုပ်ႇၼၼ်ႉၼႆၸိုင် မၼ်းတေပၼ် ၶေႃႈၽၢင်ႉတိုၼ်ႇမႃးယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေပၼ် ဢီးမေးလ် ၼႆၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလုၵ်ႉတီႈ ဢီးမေးလ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်သူင်ႇဢီးမေးလ်မႃးၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ႁဵင်းလိၵ်ႈဢီးမေးလ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
ဝၼ user scripts တ ဢလၵတwikipediawikiprojectuser scriptsWikiprojectuser scripts သေၼၼၼၵေ ၸဝၼၸတဝဢၼတၢငမၢၽၢငၶဝၵၺၸၢငၸလသလတဝထပ ဢၼၸၢငၶၼလလလငၢမငၢၼယဝ
 
user preferences လငတးသၢငဝၸဝၼၼၸဝၵဝတေၸၢငလၵလၢလ လငတသၢငmediawiki ယဝ ၶဝ်ႈၸဝ်းၼၼ်ၵမ်ႉၼမ် ဢမၵတၢငမၢၽၢငႉ။ ထင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ ပေႃးၶူၼႉတၺငဝငၼ်းၼ ဝႇၶႇၽးတးယႃးၼတေလူဝ်ႇၸႅၵ်ႇလတႅမ်ႈလၵႈ ၸိဝ်းလတမ်းၸႂ်လႄႈ spammerip address ၸဝ်ၵဝ်ႇၼၼ် ၵႃတwikipedia:preferencespreferences atspecialpreferencesၼယယဝ
===လွင်ႈၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်လႄႈ သုၼ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ၶွင်တူဝ်===
တၼၼၼၼၸဝၵဝတေၸငလၷလလၵၢၼတင ၸၼငၽတၼယဝskinၸၢငလၵႈလၵႈလၢၽၢငၢငၽဝၼင ဝၽတယတလ။mathတေၸၢငလၵႈလဝတဝ ဢၺသၼပပfilesၸၢငမၵးမ
'''ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ၽႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၼႄ'''။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီး ဢၶွင်ႉဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်သေ ဝီႇၶီႇတႆးၼႆႉ တေၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း တွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈယူႇ။ တီႈဝီႇၶီႇတႆးၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈပၼ်သုၼ်ႇ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈ ႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးလႆႈၼႆသေတႃႉ ပေႃးဝႃႈ ႁဵတ်းလွၵ်ႉဢိၼ်ႇယဝ်ႉ ၶဝ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမူၼ်ႉမႄး ဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼႆၸိုင် တေမီး လွင်ႈၵူၼ်းယုမ်ႇယမ် ၼပ်ႉယမ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈတႄႉ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၼင်ႇၵၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ်သေ ၸၢင်ႈႁဵတ်း လွင်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွမ်းၵၼ် ငၢႆႈငၢႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းၼႆသေ ပေႃးထိုင် ၶၢဝ်းၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ တေပဵၼ် ၽူႈတႅမ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် လႆႈၼပ်ႉယမ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေမီးသုၼ်ႇ ႁဵတ်း [[WP:ROLLBACK|rollback]] ၊ [[WP:ADMIN|sysop]] ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။
ပသၼ တmage thumbnails။မဝ ငဝ
 
ပင preferences ဝယယဝ။လလၢၸငဝ
တီႈတႄႉမၼ်း ဝီႇၶီႇတႆးၼႆၵေႃႈ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်တေဢဝ် spammed သႂ်ႇတႃႇသေၵေႃႈတေမီး၊ ၽူႈၸိူဝ်းၶႂ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈတေမီး၊ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်တႅမ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢႆၵေႃႈ တေမီးယူႇယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ဢမ်ႇၵႆႉတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ ပေႃးၶူၼ်ႉတူၺ်း ငဝ်ႈငႃႇမၼ်းၼႆ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆၼႆ တေလူဝ်ႇၸႅၵ်ႇလႆႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းလႆႈတမ်းၸႂ်လႄႈ spammer ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
editing boxတေတးဝၼႄၼလၵလငလၵလ
 
ၶေၼတၢငၸဝdiv aligncenter stylebackgroundcolorfcolor000paddingတ်းလႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸဝလ ၸိူဝ်lးၼ်lip addresၼၵၼၼၼၸၢငးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။တႈတႄၼး ဝၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammed သႂ်ႇတႃႇသေၵေတေမး၊ ၽူႈၸိဝ်ၶႂပိၼ်ၽၢဝ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢၼ်တႅမ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢႆၵေႃႈ တေမးယယဝ် ememfontsizelargerborder1px solidabbfmarginbottom3pxspecialuserloginsignupcreate an account now<br><smallhttp:securemywikimediaorgwikipediaenwindexphptitlespecialuserlogintypesignup secure serversmalldiv
ၵေႃႈၼၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁူႉဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉၼႆႉ မၼ်းတိူဝ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလီသေ လပ်ႉၸိုဝ်ႈသေ တႅမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ၼႆ မၼ်းပဵၼ်ၼင်ႇ ႁူမ်ႇလပ်ႉဝႆႉပၼ် IP address ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
တ်းလ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢမၸဝလ ၸိဝ်lးၼ်lipaddresၼၵၼၼၼၸၢင်ႈမီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။တႈတႄၼး ဝၶတးၼၵႈ ၽၸဝဢၼတေဢဝ် spammed သႂ်ႇတႃႇသေၵေတေမး၊ ၸိဝ်ၶႂပိၼ်ၽၢဝ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမးၵေႃႈတေမၸဝ်းဢႈလၢႆၵေႃႈ တေမးယယဝ်
 
တးပထငwikipediaaccountတပထငwikipediaaccount deletionwikipediarequest an accountcategoryၶၼၼထၢၼဝၶၽတယwhy create anaccountcategoryလငၸထမ ဝၶၽတယwhycreate an account
မီးလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပိူင်ၵၢၼ်ဝီႇၶီႇတႆးၼႆ့ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 
===ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ options လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးမႂ်ႇ===
[[MediaWiki]] software ဢၼ်ဝီႇၶီႇတႆး လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၶေႃႈသၢင်ႈတင်းၼမ် ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉၵူၺ်း ၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ "[[m:Help:Minor_edit|minor]]" ဢၼ်ပဵၼ် ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးဢွၼ်ႇဢီႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လၢႆးဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ၵႃႈတီႈ [[special:Recentchanges|လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ႇ]]ၼၼ်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် ၸၢင်ႈႁဵတ်း filter သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈထွင်တူၺ်း ယႃႇပေႁႂ်ႈလႆႈႁၼ်ပႃး ၸိူဝ်းႁဵတ်း လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးဢွၼ်ႇဢီႈ ၼႆၵေႃႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလပ်ႉၸိုဝ်ႈၶဝ်တႄႉ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇႁဵတ်းလႆႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸိုဝ်ႈလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ် [[IP Address]] မိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈမီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။
 
ဢၼ်ပဵၼ်ၶေႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈလမ်ႇလွင်ႈလႄႈ ဢၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ၶဝ် ၸႂ်ႉၼမ်သေပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ် '''[[Help:Watching pages|သဵၼ်ႈမၢႆပႂ်ႉတူၺ်း]]'''ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူ ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ မၼ်းပႃးဝႆႉ ႁဵင်းၵွင်ႉဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈ "ပႂ်ႉတူၺ်း" ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼဵၵ်းႁဵင်းၵွင်ႉဢၼ်ၼၼ်ႉမႃးၼႆ မၼ်းတေဢဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ သႂ်ႇပၼ်တီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆပႂ်ႉတူၺ်း ယူႇယဝ်ႉ။ ဢဝ်လၢႆးၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈပႂ်ႉတူၺ်း တေၸၢင်ႈပႂ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉ လႆႈယူႇ။
 
တွၼ်ႈတႃႇတေ ထိင်းသိမ်းလွင်ႈ ပိူင်ၽွတ်ႈႁဵၼ်း ဝီႇၶီႇတႆးၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉၵူၺ်း တေၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ [[Help:Starting a new page|လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇ]] ဢမ်ႇၼၼ် [[Wikipedia:How to rename a page|လွင်ႈၶၢႆႉလၢႆႈၸိုဝ်ႈ]]ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈလူတ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၶိုၼ်ႈ [[Special:Upload|upload images]]ၼႆၵေႃႈ တေလႆႈၶဝ်ႈ လွၵ်ႉဢိၼ်ႇ log in ဝႆႉယဝ်ႉ။
 
ၸိူဝ်းပဵၼ် user scripts တင်းၼမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ [[Wikipedia:WikiProject User scripts|WikiProject User scripts]] သေပၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၽၢင်ၶဝ်ၵူၺ်း တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈသေ တေလႆႈတူဝ်ထူပ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈ ၶူၼ်ႉႁႃလႆႈ လီလီငၢမ်းငၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 
===ငဝ်ႈၵုမ်းပိူင် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း user preferences===
လိူဝ်သေ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆႇၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလႆႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ MediaWiki ၵႃႈတီႈ [[Wikipedia:preferences|Preferences]] at [[special:preferences]] ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။
တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈလႅၷ်ႈလၢႆႈလႆႈ ၵၢၼ်တင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ -
* '''skin''': တေၸၢင်ႈလိူၵ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၽၢင်ႈႁၢင်ႈၽိဝ်ၼင် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး လႆႈ။
* '''math''': တေၸၢင်ႈလိူၵ်ႈလႆႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႄ ဢီႇၵူၺ်းသျိၼ်းပၢႆးၼပ်ႉ။
* '''files''': တေၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်သႅၼ်း တႃႇ mage thumbnails။
 
တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈမူၼ်ႉမႄးၵေႃႈ မီးဝႆႉ ငဝ်ႈၵုမ်းပိူင် preferences ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။
* တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်
* လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ သႅၼ်း editing box
* တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႄ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ႇ
* ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း....
 
<div align="center" style="background-color:#cee0f2; color: #000; padding: .2em .6em; font-size:larger; border: 1px solid #a3b1bf; margin-bottom:3px;">'''[[Special:Userlogin/signup|Create an account now]]<br /><small>([https://secure.my.wikimedia.org/wikipedia/en/w/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup secure server])</small>'''</div>
 
တးပထငwikipediaaccount deletionwikipediarequest an accountcategoryၶၼၼထၢၼဝၶၽတယwhy create anaccountcategoryလငၸထမ ဝၶၽတယwhycreate an account