မၢတ်ႉၶျ် 10: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{| class="wikitable" | align=right |- | {{လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်}} |} လိူၼ်မၢတ်...")
 
No edit summary
 
| {{လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်}}
|}
လိူၼ်[[မၢတ်ႉၶျ်]] (10) ဝၼ်းၼႆႉ ပေႃးဢဝ် [[ပပ်းယဵမ်ႈဝၼ်းၵရီႇၵေႃးရီးယႅၼ်းပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းၵရီႇၵေႃးရီးယႅၼ်း]] ဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းထူၼ်ႈ (69) (ပေႃးပဵၼ် [[ပီဝႃႇထၢပ်ႈ]] ၼႆ ပဵၼ် ဝၼ်းထူၼ်ႈ (70))ဝၼ်းယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇတေသုတ်းပီၼႆႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ (296) ဝၼ်းယူႇ။