မၢတ်ႉၶျ် 10: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{| class="wikitable" | align=right |- | {{လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်}} |} လိူၼ်မၢတ်..."
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{| class="wikitable" | align=right |- | {{လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်}} |} လိူၼ်မၢတ်...")
(ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ)