လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 8"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "File:East-Hem 700ad.jpg|thumb|300px|ၵမ်ႇၽႃႇပွတ်းဢွၵ်ႇ ၽွင်းပၢႆး...")
 
[[File:East-Hem 700ad.jpg|thumb|300px|ၵမ်ႇၽႃႇပွတ်းဢွၵ်ႇ ၽွင်းပၢႆးၸဝ်ႉ 8ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ8]]
 
'''8ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ8''' ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵျူႇလီႇယႅၼ်ႇဝႃႇ တႄႇတီႈ 701 တေႃႇ 800 ယဝ်ႉ။ တီႈၽၢႆႇဢွၵ်ႇပွတ်းၵၢင်ၼၼ်ႉ [[ဢမေႇရိၵႁွင်ႇ]] လႄႈ သၢပ်ႇၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၵုၼ်ပႅၼ်ဢႃႇပႃႇရီယၼ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းတႂ်ႈမိုဝ်း ဢိတ်ႇသလၢမ်းမိတ်ႉ ဢႃႇရတ်ႉၶဝ်ၵႂႃႇ ၽႂ်းၽႂ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉ ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇပၼ်ၸၼ် လႄႈ ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈၶဝ်လႄႈ လွင်ႈဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇဢႃႇရတ်ႉၶဝ် ၶႂၢၵ်ႈၼႃႈလိၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ 181 ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 8 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီသဵင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။သဵင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။<ref name="roberts">Roberts, J., ''History of the World'',
Penguin, 1994.</ref> တီႈ [[ယူးရူပ်ႉ]]ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းဝိတ်ႉၶဵင်းၶဝ်ၼႆ့ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း ပၢင်ႇလၢႆၼႂ်းလိၼ်သေ လႆႈၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸူး မိူင်းၸိူဝ်းလမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၵျပၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ် ၼႃႇရႃႇၵႃႇၵ တၢင်ႇယဝ်ႉ။
 
==ၽိုၼ်ဢိင်==
{{Reflist}}
{{ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ}}
{{ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ}}
{{Stub}}
[[ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ]]
[[ပိူင်ထၢၼ်ႈ:8ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ8]]