လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
m (3 revisions imported: Importing from Incubator)
No edit summary
| style="background:{{ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ့် ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ/meta/color}}; colour:white" | '''၁''' ||[[File:Shwe Mann.jpg|90px]]|| [[သူၺ်ႇမၢၼ်း၊ ဢူး|တူႇရဢူးသူၺ်ႇမၢၼ်း]] || ၂၀၁၁ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၃၁ || ၂၀၁၆ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၂၉ || {{Age in days|2011|1|31|2016|1|29}} || [[ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ့် ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ|USDP]]
|- style="background:#EEEEEE"
| style="background:{{ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ/meta/color}}; colour:white" | '''၂''' ||[[File:Win Myint NLD2017 cropped.jpg|90px]] ||[[ဝိၼ်းမျိၼ်ႉ (ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း)|ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ]]|| ၂၀၁၆ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၁ || ၂၀၁၈ မၢတ်ႉၶျ် ၂၁ || {{Age in days|2016|2|1|2018|3|21}} || [[ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ|NLD]]
|- style="background:#EEEEEE"
| style="background:; colour:white" | '''၃''' ||[[File:Male portrait placeholder cropped.jpg|90px]]|| [[Wp/shn/တီႇၶုၼ်းမျၢတ်ႈ၊ ဢူး|ဢူးတီႇၶုၼ်မျၢတ်ႈ]]|| ၂၀၁၈ မၢတ်ႉၶျ် ၂၂ ||တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ် || {{Age in days|2018|3|22}} || ၽူႈသုၼ်ႇလဵဝ်