ပူးတီးတွင်ႇ၊ ဝဵင်း: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
No edit summary
 
မိူဝ်ႈၽွင်း ၶုၼ်ရၶႅင်ႇၶဝ် ၽွင်းငမ်းမႃးၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေပၵ်းႁၢင်ႈႁေႃမႃး တီႈႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇၼႆႉယူႇ။ တီႈႁိမ်းဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ယၢၼ်မွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၵွင်းသုင် ၼၢၼ်းတေႃႇယႃႇသေ ၸူးဢိင်ၼၢၼ်းတေႃႇယႃႇၼၼ်ႉသေ ဢၼ်ပဵၼ်ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၽၢႆႇပုၼ်ႉၼမ်ႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ ဝၢၼ်ႈၼၢၼ်းယႃႇၵူင်း ၼႆယဝ်ႉ။
လုၵ်ႉဢဝ်ဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ယၢၼ် 15 လၵ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ [[ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇၸၢႆးတိၼ်ႇ]] ဢၼ်ပဵၼ်ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉယဝ်ႉ။
 
လွင်ႈဢၼ်လႆႈႁွင်ႉ ပူးတီးတွင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တီႈၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း တီႈႁူဝ်ႁွင်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ႁေႃဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ တီႈႁေႃၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ မၢၵ်ႈၼမ်ႉတဝ်ႈငိုၼ်း မၢၵ်ႇၼမ်ႉတဝ်ႈၶမ်းသေ ၸူးဢိင်လူၺ်ႈၼၼ်ႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပူးတီးတွင်ႇ (လွႆမၢၵ်ႇၼမ်ႉတဝ်ႈ) ၼႆယဝ်ႉ။<ref>ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇမၢၼ်ႈ၊ သွႆႉ (8)</ref>
ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်မႆႉယဝ်ႉ။ ပႃႇထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉၼႃသေ ပႃႇထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈ လႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၼႆႉ မီးယူႇ 323.30 လွၵ်းလၵ်းယဝ်ႉ။ ဢေႇရိယႃႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႆႉ မီးယူႇ 98.65 လွၵ်းလၵ်းယဝ်ႉ။
 
ဢၼ်ပဵၼ် [[ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း မၢႆ (15)]] ႁင်း [[တပ်ႉမတေႃႇ|မျၢၼ်ႇမႃႉတပ်ႉမတေႃႇ]] ၼႆႉ ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇယဝ်ႉ။
 
 
==ၽိုၼ်ဢိင်==