ပူးတီးတွင်ႇ၊ ဝဵင်း: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
No edit summary
 
ၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ၼႆႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင် မီးယူႇ 790 လွၵ်းလၵ်းယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ၵွင်းလွႆလိူင်ႇၼမ်ယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉမယူႇၼႆႉ ၶၢင်းၵင်တင်း သၼ်လွႆမယူႇသေ လုၵ်ႉဢဝ် ၽၢႆႇႁွင်ႇ လႆလတ်းလူင်းၽၢႆႇၸၢၼ်း တီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉမယူႇၼႆႉ ပေႃးတီႈႁိမ်း ဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ ၼမ်ႉၵလႃးပၢၼ်းၸိၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ထုင်ႉၼႆႉၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ ၶၢဝ်းၽူၼ်ၼႆႉ ၽူၼ်ၼမ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းမႆႈမႃး မႆႉႁဝ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ။ တၢင်းၵႂၢင်ႈ ဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 409 ဢေႇၵၼႆႉသေ ၸွမ်းလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း ပီ 1953 သေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတီႈၼိူဝ်ဝဵင်းၼႆႉ မီးယူႇ 3193 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 40 ၼႆႉသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၵမ်ႉၼမ်ၼႆ့ ပဵၼ်ၸၢဝ်းဢိတ်ႇသလၢမ်ႇယဝ်ႉ။
 
တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႄႈသင်၊ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈသင် တွၼ်ႈတႃႇ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈႁႅင်းၼိူဝ် သၢႆတၢင်းၼမ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈသၢႆတၢင်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ႁိူဝ်းသၢင်းၽႃး ဢၼ်ၸုမ်း [[ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇသၢႆၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်း]] ၼၼ်ႉ လဵၼ်ႈပၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးတေၵႂႃႇၸူး ဝဵင်းမွင်ႇတေႃး ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ပၢၵ်ႇၼမ်ႉၼၢတ်ႉ လႄႈ ပူးတီးတွင်ႇၼၼ်ႉၼႆ ဢဝ်တင်း သၢႆတၢင်းလိၼ်သေ ၵႂႃႇလႆႈသေ မီးတၢင်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်တၢင်းယၢဝ်းမီး 15 လၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 
တီႈၼိူဝ်ဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ လႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၼႆႉ မီးဝႆႉ ၵွင်းမူး ဢၼ်ပဵၼ်ၶုၼ်ရၶႅင်ႇ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထၶဝ် တႄႇတင်ႈမႃးသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁွႆးမိုဝ်း မူႇၵျႃႇလ်ၶဝ်လႄႈ လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၽြႃးယိၼ်ႇငူၺ်ႉတေႃႇ (ဢၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽြႃးဢၼ်ဢဝ်တင်း ဢၢႆတူဝ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ သွၼ်းဝႆႉ)ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁွႆးမိုဝ်း ၵူၼ်းထိူၼ်ႇၶဝ်သေ လႆႈႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1942 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 
==ၽိုၼ်ဢိင်==