လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "မေႇ 1867"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{လိူၼ် (1867)}} {| class="wikitable" | align=right |- |{{လိူၼ်မေႇ}} |} ==(1) ဝၼ်...")
 
أكتب بالدم النازف..الموت الموت لإسرائيل
{{လိူၼ် (1867)}}
 
واصنع بالجسد النازف..الموت الموت الموت لإسرائيل
{| class="wikitable" | align=right
|-
|{{လိူၼ်မေႇ}}
|}
 
من جرح الدرة والعياش وعز الدين .. اصنع أيام النصر تحدى المحتلين
==(1) ဝၼ်း==
::*
::*
 
من أرض القدس الغاضب..أطرد محتلاً غاصب..أخرج من دارك ذاك.. ذاك الصهيوني ذليل
 
أكتب بالدم النازف..الموت الموت لإسرائيل
==(2) ဝၼ်း==
::*
::*
 
واصنع بالجسد النازف..الموت الموت الموت لإسرائيل
 
بالحجر أضربهم بالمقلاع وبالسكين..ليلاً ونهاراً طاردهم فالعزم متين
==(3) ဝၼ်း==
::*
::*
 
هم كالبركان الثائر..زلزل بنيان الغادر..لا تنظر ان عتاده وسلاح الجند خطير
 
أكتب بالدم النازف..الموت الموت لإسرائيل
==(4) ဝၼ်း==
::*
::*
 
واصنع بالجسد النازف..الموت الموت الموت لإسرائيل
 
كن موتاً أحمر لا ترحم جيش العدوان..من يلبس ثوب الجندية والاستيطان
==(5) ဝၼ်း==
::*
::*
 
من أرض القدس الغاضب..أطرد محتلاً غاصب..أخرج من دارك ذاك.. ذاك الصهيوني ذليل
 
أكتب بالدم النازف..الموت الموت لإسرائيل
==(6) ဝၼ်း==
::*
::*
 
واصنع بالجسد النازف..الموت الموت الموت لإسرائيل..الموت لإسرائيل..الموت لإسرائيل
 
==(7) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(8) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(9) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(10) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(11) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(12) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(13) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(14) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(15) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(16) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(17) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(18) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(19) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(20) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(21) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(22) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(23) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(24) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(25) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(26) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(27) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(28) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(29) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
==(30) ဝၼ်း==
::*
::*
 
==(31) ဝၼ်း==
::*
::*
 
 
 
==ၽိုၼ်ဢိင်==
{{reflist}}
 
[[Category:မေႇ]]
Anonymous user