ၽႃႇသႃႇပုတ်ႉထ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
No edit summary
ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇ ဢၼ်မီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ (most peaceful religion) <ref>http://wisdomquarterly.blogspot.com/2009/07/buddhism-wins-best-religion-award.html</ref>
[[မဵတ်ႉတႃႇ|မဵတ်ႉတႃႇ]]ၵရုၼႃႇ၊ သီႇလ၊ သမႃႇထိ၊ ပၺ်ၺႃႇ၊ သတ်ႉၸႃႇသီႇပႃး၊ မၢၵ်ႈၵင်ႇပႅတ်ႇပႃး၊ [[ဢွင်ႇပႅတ်ႇပိူင်|ဢွင်ႇပႅတ်ႇပိူင်]] ဝိပသ်ႉသၼႃႇ ၵမ်ႇမထၢၼ်း၊ ပိတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင်၊ ပႃႇရမီႇသိပ်းပိူင်၊ လွင်ႈဝႂၢင်းၶႂၢင်းလႄႈ လွင်ႈယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ ၼႂ်းပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇလူင်ၼႆႉတႄႉတႄႉ။ ၵၢၼ်ပူင်သွၼ် ၸၼ်ႉလႄႈ လွၵ်းလၢႆး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပၢၼ်ၽြႃးၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸွမ်းပိုၼ်းသေ ၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ် ယဵၼ်ႇငႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ် ဢၼ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇၼႆႉ မီးလွင်ႈတၢင်းတိုဝ်းၵမ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ဢၼ်ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ႁေႃးပူင်ဝႆႉ ဝႃႇတမဵတ်ႉတႃႇ+ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ+ လွင်ႈႁူႉႁၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ+ လွင်ႈဝူၼ်ႉမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ+ တြႃးမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ+တၢင်းတိုဝ်းၵမ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဝႃႇတၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ တႃႇငိမ်းယဵၼ်လႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ၊ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼပ်ႉယမ်ၼမ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ။<ref>https://www.facebook.com/Pending969?hc_location=stream</ref>
 
==ၽိုၼ်ဢိင်==
{{Reflist}}