လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ၽႃႇသႃႇပုတ်ႉထ"

Created page with "File:Buddha statues in a temple on Jejudo.jpg|thumb|Buddha statues in a temple on Jejudo|ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃး ဢၼ်မီးတီႈဝတ်ႉ..."
(Created page with "File:Buddha statues in a temple on Jejudo.jpg|thumb|Buddha statues in a temple on Jejudo|ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃး ဢၼ်မီးတီႈဝတ်ႉ...")
(ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ)