မၢၼ်ႈမေႃႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
No edit summary
**[[တူၼ်ႈႁုင်းယၢင်ႇ၊ ဝဵင်း|ဝဵင်းတူၼ်ႈႁုင်းယၢင်ႇ]]
 
== လႅၼ်လိၼ်ၸိူဝ်းဢိူမ်ႈၸပ်းဝႆႉ ==
 
ထုင်ႉၼႃႈလိၼ် ၸိူဝ်းဢိူမ်ႈၸပ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇၼႆႉ ၽၢႆႇဢွင်ႇ မီး [[မိူင်းၶႄႇ]]၊ ၽၢႆႇၸၢၼ်း လႄႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း [[ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး]] ([[မိူင်းတႆး]])၊ ၽၢႆႇတူၵ်း [[ၵၢတ်ႇသႃ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ|ၸႄႈတွၼ်ႈၵၢတ်ႇသႃ]] ([[ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း]])၊ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း [[မိူင်းယၢင်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ|ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းယၢင်း]]၊ ၽၢႆႇႁွင်ႇ လႄႈ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼႆႉ မီးဝႆႉ [[ၸႄႈတွၼ်ႈၸႄႈၼႃး]] ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
==ၽိုၼ်ဢိင်==
{{Reflist}}