မၢၼ်ႈမေႃႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Infobox district |name = ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ |pushpin_map = မိ..."
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Infobox district |name = ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ |pushpin_map = မိ...")
(ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ)