လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Lifetime"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
m (rm prefix)
 
<includeonly>{{ {{{|safesubst:}}}#if:{{{3|}}}|{{DEFAULTSORT:{{{3}}}}}}}
{{ {{{|safesubst:}}}#ifeq:{{ {{{|safesubst:}}}NAMESPACE}}|{{ {{{|safesubst:}}}ns:0}}|[[Category:{{ {{{|safesubst:}}}#switch:{{ {{{|safesubst:}}}uc:{{{1|}}}}}
|| UNKNOWN | MISSING = ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ပီၵိူတ်ႇ {{ {{{|safesubst:}}}#switch:{{ {{{|safesubst:}}}uc:{{{2|}}}}}||LIVING=(ၽူႈၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမီးဢႃႇယုၵူၼ်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမီးဢႃႇယု)}}
| #default = ၸိူဝ်းၵိူတ်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်းၵိူတ်ႇ ပီ {{{1}}}
}}]]
[[Category:{{ {{{|safesubst:}}}#switch:{{ {{{|safesubst:}}}uc:{{{2|}}}}}
|| LIVING =ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမီးဢႃႇယု
|| LIVING =ၽူႈၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမီးဢႃႇယု
| UNKNOWN | MISSING = ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ပီသဵင်ႈၵၢမ်ႇ
| #default = ၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ {{{2}}}
}}]]}}</includeonly><noinclude>
 
<code><nowiki>{{DEFAULTSORT:{{{3}}}}}</nowiki>
<br /><nowiki>[[Category:ၸိူဝ်းၵိူတ်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်းၵိူတ်ႇ ပီ {{{1}}} ]]</nowiki>
<br /><nowiki>[[Category:ၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ {{{2}}} ]]</nowiki></code>
 
{{Documentation}}<!-- PLEASE ADD CATEGORIES AND INTERWIKIS TO THE /doc SUBPAGE, THANKS -->