လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ယူႇၵျုပ်ႉ"

ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Infobox dot-com company |name = YouTube, LLC |logo = 200px |company_type = ႁူင..."
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Infobox dot-com company |name = YouTube, LLC |logo = 200px |company_type = ႁူင...")
(ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ)