လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:Why create new account: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

 
===လွင်ႈၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်လႄႈ သုၼ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ၶွင်တူဝ်===
'''ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ၽႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၼႄ'''။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီး ဢၶွင်ႉဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်သေ ဝီႇၶီႇတႆးၼႆႉ တေၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း တွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈယူႇ။ တီႈဝီႇၶီႇတႆးၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈပၼ်သုၼ်ႇ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈ ႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးလႆႈၼႆသေတႃႉ ပေႃးဝႃႈ ႁဵတ်းလွၵ်ႉဢိၼ်ႇယဝ်ႉ ၶဝ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမူၼ်ႉမႄး ဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼႆၸိုင် တေမီး လွင်ႈၵူၼ်းယုမ်ႇယမ် ၼပ်ႉယမ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈတႄႉ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၼင်ႇၵၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ်သေ ၸၢင်ႈႁဵတ်း လွင်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွမ်းၵၼ် ငၢႆႈငၢႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းၼႆသေ ပေႃးထိုင် ၶၢဝ်းၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ တေပဵၼ် ၽူႈတႅမ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် လႆႈၼပ်ႉယမ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေမီးသုၼ်ႇ ႁဵတ်း [[WP:ROLLBACK|rollback]] ၊ [[WP:ADMIN|sysop]] ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။
 
တီႈတႄႉမၼ်း ဝီႇၶီႇတႆးၼႆၵေႃႈ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်တေဢဝ် spammed သႂ်ႇတႃႇသေၵေႃႈတေမီး၊ ၽူႈၸိူဝ်းၶႂ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈတေမီး၊ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်တႅမ်ႈလွၵ်ႇတႅမ်ႈလၢႆၵေႃႈ တေမီးယူႇယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ဢမ်ႇၵႆႉတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ ပေႃးၶူၼ်ႉတူၺ်း ငဝ်ႈငႃႇမၼ်းၼႆ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆၼႆ တေလူဝ်ႇၸႅၵ်ႇလႆႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းလႆႈတမ်းၸႂ်လႄႈ spammer ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 
ၵေႃႈၼၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁူႉဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉၼႆႉ မၼ်းတိူဝ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလီသေ လပ်ႉၸိုဝ်ႈသေ တႅမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ၼႆ မၼ်းပဵၼ်ၼင်ႇ ႁူမ်ႇလပ်ႉဝႆႉပၼ် IP address ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 
မီးလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပိူင်ၵၢၼ်ဝီႇၶီႇတႆးၼႆ့ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 
===ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ options လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးမႂ်ႇ===