လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:Why create new account"

===Username===
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ '''[[Special:Userlogin/signup|တၢင်ႇမၢႆၽၢင်]]'''ဝႆႉၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈလိူၵ်ႈၸႂ်ႉ [[Wikipedia:Username|username]] ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၸႂ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈယူႇ။ ၽွင်းၶဝ်ႈလွၵ်ႉဢိၼ်ႇ logged in ဝႆႉၼႆ ႁဵတ်းလွင်ႈမူၼ်ႉမႄးသင်ၵေႃႈ တေဢဝ် ၸိုဝ်ႈဢၼ်ၼၼၼ်ႉသေ မၢႆသိမ်းဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ။ ဢဝ်လၢႆးၼႆႉသေ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ contributions ၸိူဝ်းႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈလႆႈ full credit ၵႃႈတီႈ သဵၼ်ႈမၢႆတွင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ (သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း လွၵ်ႉဢိၼ်ႇ logged in မႃးၼႆ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်း လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးမႃးၼၼ်ႉ တေဢဝ် မၢႆ IP address သေၵေႃႈ မၢႆဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၽွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶဝ်ႈဝႆႉ လွၵ်ႉဢိၼ်ႇ ၼႆ ၵႂႃႇၼဵၵ်းတူၺ်းတီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ "My contributions" ၼႆသေၵေႃႈ တူၺ်းလႆႈႁၼ်လႆႈယူႇၶႃႈ
တွၼ်ႈတႃႇတႅမ်ႈၼႄ လွင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢိတ်းဢွတ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈ ''[[Wikipedia:User page|user page]]'' ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ [[WP:NOT#WEBSPACE|ဝီႇၶီႇတႆးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႉ home page provider လႄႈ]] ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸု ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ [[free content|free]]သေ ၸွမ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈသူင်ၸႂ် ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈတႅမ်ႈလႆႈယူႇ ဢိတ်းဢွတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵမ်ႉပႃႈၼမ်တႄႉ ၵႆႉဢဝ် သဵၼ်ႈမၢႆပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၶဝ်လႆႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႆႉဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ၵႃႈတီႈဝီႇၶီႇတႆးၼၼ်ႉ ၸုတုမ်ဝႆႉယဝ်ႉ။
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီး ''[[Help:Talk page#User talk pages|ဢွင်ႈတီႈဢွၼ်ႇ တႃႇလၢတ်ႈၶွင်တူဝ်]]''လႄႈ တေၸၢင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၸူးတင်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း လႆႈငၢႆႈငၢႆႈယူႇ။ သင်ဝႃႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ တႅမ်ႈသႂ်ႇမႃးတီႈၼႂ်း တႃႇဢုပ်ႇၼၼ်ႉၼႆၸိုင် မၼ်းတေပၼ် ၶေႃႈၽၢင်ႉတိုၼ်ႇမႃးယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေပၼ် ဢီးမေးလ် ၼႆၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလုၵ်ႉတီႈ ဢီးမေးလ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်သူင်ႇဢီးမေးလ်မႃးၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ႁဵင်းလိၵ်ႈဢီးမေးလ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
 
===လွင်ႈၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်လႄႈ သုၼ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ၶွင်တူဝ်===