လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:Why create new account: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

 
===ၽွင်းလီတၢင်ႇၸိူဝ်း===
* တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ [[Wikipedia:Username policy|username]] ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၸႂ် ဢၼ် [[Wikipedia:Username policy#Inappropriate usernames|သၢင်ႇထုၵ်ႇ]]သေ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ။
* လုၵ်ႉတီႈ "My contributions" link သေၵေႃႈ တေၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈ [[Help:Contributions|contributions ၸိူဝ်းဢၼ်တႅမ်ႈမႃး တၢင်ႇမႃး]] တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉယူႇ။
* ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈႁဵတ်း [[Help:Watching pages|watchlist]] သုၼ်ႇတူဝ်သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈပႂ်ႉတူၺ်းလႆႈ The use of your own to which you can add ပွင်ႈၵႂၢမ်း [[WP:WIAA|articles]]ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉ။
* ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းဝႆႉ [[Help:Preferences|customize the appearance and behavior]] လႆႈယူႇ။
* တေၸၢင်ႈပၼ်သဵင် တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ် [[Wikipedia:Arbitration Committee#Elections|Arbitration Committee elections]] လႄႈ [[m:Board elections|Wikimedia Board elections]]ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
* ဢမ်ႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁၼ် [[IP address]] ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမႄးထတ်းလႆႈယဝ်ႉ။ (IP address ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် [[Wikipedia:Checkuser|Checkuser]]ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ၸၢင်ႈဢဝ်လႆႈယူႇ။
 
==ၶေႃႈသပ်းလႅင်း ၽွၼ်းလီမၼ်း==