လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:Why create new account: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

 
===သုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ user ၵေႃႉဢၼ်မီးဝႆႉ account===
 
* ဢိၵ်ႇတင်း [[Wikipedia:ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း|User page]] သေ [[WP:YFA|ၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ ၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇ]]။
* ၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးလႆႈ [[WP:PROTECT|ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်း ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ]] (တွၼ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးလႆႈၼင်ႇၼႆၼၼ်ႉ ဢၶွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း တေလႆႈတၢင်ႇမၢႆၽၢဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ တၢင်းႁိုဝ် ႔ ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ် ၵေႃႉဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉတႄႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးလႆႈ။)
* တေၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ [[WP:MOVE|လွင်ႈၶၢႆႉလၢႆႈၸိုဝ်ႈ]]ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
* တေၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ [[Special:Upload|upload ၶႅပ်းႁၢင်ႈ]]။
* တေၸၢင်ႈသူင်ႇႁပ်ႉလႆႈ ဢီးမေးလ် တင်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း (optional)
* တေၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈလႆႈ personal preferences တႃႇ ဢၶွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
 
===ၽွင်းလီတၢင်ႇၸိူဝ်း===