လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "မိၵ်ႈမၢႆၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ"

 
==ႁွင်ႈၼႄ==
<gallery>
File:Coat of arms of the Konbaung dynasty.svg|မိၵ်ႈမၢႆမိူဝ်ႈပၢၼ်ၵူင်းပွင်ႇ(၁၈၅၂-၁၈၈၅)
File:WikiProject Myanmar peacock.svg|မိၵ်ႈမၢႆမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း
File:State seal of Burma 1948-1974.svg|(၁၉၄၈-၁၉၇၄)
File:State seal of Burma (1974-2008).svg|(၁၉၇၄-၂၀၀၈)
 
</gallery>
 
==တႃႇၵၢမ်းတူၺ်း==