လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လွင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ"

Tags: မႄးထတ်းၼႂ်းမူဝ်ႇပၢႆး မႄးထတ်းမူဝ်ႇပၢႆးဢႅပ်ႉ Android app edit
 
===ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸၢတ်ႈသႅင်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈယုၵ်ႉသုင် လွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ===
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတီႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပိုၼ်ၽႄႈလၢႆးငၢၼ်းပိူင်ၵၢၼ်၊ပိုၼ်ၽႄႈ လၢႆးငၢၼ်းပိူင်ၵၢၼ်၊ ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ လႄႈ လွင်ႈလၢတ်ႈမႅၼ်။
* မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတီႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႃၵူၼ်း၊ တွၼ်ႈတႃႇပိုၼ်ၽႄႈလၢႆးၵၢၼ်းပိူင်ၵၢၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ပိုၼ်ၽႄႈလၢႆးငၢၼ်းပိူင်ၵၢၼ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်လဵၼ်၊ ၽႃႇသႃႇတြႃး၊ ပၢႆးမိူင်း၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ တၢင်ႇလွင်ႈတၢင်ႇတၢင်း။ တီႈပွင်ႈလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈဢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ တႅမ်ႈလႆႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇသေတႃႉ တေဢမ်ႇလႆႈပေႉပႃႉၽၢႆႇလႂ်သေတေဢမ်ႇလႆႈၸပ်းၽၢႆႇလႂ်သေ တေလႆႈတႅမ်ႈၼႄၼင်ႇ ၵေႃႉယူႇၼႂ်းၵၢင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈပိုၼ်ၽႄႈ လွင်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၸႂ်သေပိူၼ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၸႂ်သေပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ပေႃးႁူႉၸွမ်းၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ပေႃးႁူႉၸွမ်းၼႆၸၢင်ႈတႄႇတႅမ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈတႄႇတႅမ်ႈပလွၵ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈလႆႈယူႇပလွၵ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈလႆႈယူႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တီႈ ၽူဝ်ႇရမ်ႇသေဢၼ်ဢၼ်သေၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ႁူႉၸွမ်းလႆႈယူႇ။
* ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈမၢင်ၸိူဝ်း ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်ၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ပိူင်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်းလႄႈသင်ပိူင်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်လႄႈသင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးမိူင်းၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵႆႉႁႂ်ႈၸႂ်ႁဝ်း တူင်ႉတိုၼ်ႇလိူတ်ႈၸႅဝ်ႈသေ ၵႆႉႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးၸႂ်ပေႉပႃႉၽၢႆႇဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵႆႉႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးၸႂ် ၸပ်းၽၢႆႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိူဝ်းလႆႈၸႂ် ထုၵ်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢွင်ႈတီႈ တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈတႅမ်ႈၼႄတီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈတႅမ်ႈၼႄ လွင်ႈတၢင်းၶႂ်ႈၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ လွင်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တီးၼႂ်းပွင်ႈလိၵ်ႈၼႆႉ တေလႆႈတႅမ်ႈၼႄ တၢင်းႁၼ်ထိုင် တင်းသွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ထုၵ်ႇလီတႅမ်ႈပွင်ႈလိၵ်ႈ မဵဝ်းပဵၼ် ၼိုင်ႈႁိုင် ၼိုင်ႈမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လႆႈတူၵ်းယွၼ်း ယႃႇပေႁႂ်ႈတႅမ်ႈ ၶၢဝ်ႇလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။
* ပေႃးဝႃႈတေတႅမ်ႈလွင်ႈပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉမီးယူႇၼၼ်ႉၼႆတေတႅမ်ႈ လွင်ႈၵူၼ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉမီး သၢႆၸႂ်ယူႇၼၼ်ႉၼႆ တေလႆႈၽၢင်ႉႁႂ်ႈ ပွင်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၼမ်ႉၶႅမ်ႉမၼ်းသုင်လီသေမီးၼမ်ႉၶႅမ်ႉမၼ်းသုင်လီသေ တေလႆႈမီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ်ၼိူဝ်တေလႆႈမီး လွင်ႈၼပ်ႉယမ်ၼိူဝ် သုၼ်ႇတူဝ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉယဝ်ႉ။ တေဢမ်ႇလႆႈႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈလၢတ်ႈၶႃႉၶိူဝ်း ၵူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉမီး ဢသၢၵ်ႈဢႃႇယုၼၼ်ႉ လႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈတင်ႈၸႂ်တင်ႈၶေႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသလေႇပိူၼ်ႈပေႃးလႆႈတူၵ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ႁဵတ်းႁႂ်ႈသလေႇပိူၼ်ႈ ပေႃးလႆႈတူၵ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။
* မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတႅမ်ႈ ပိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ဢၼ်ပႃးဝႆႉတီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ မၼ်းတေလႆႈၶူပ်းမႅၼ်ႈၵၼ်တင်းမၼ်းတေလႆႈ လွင်ႈၸီႉသင်ႇငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် တင်းလွင်ႈၸီႉသင်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ [[:en:Wikipedia:Notability]]၊ [[:en:Wikipedia:Conflict of interest]] ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးႁုပ်ႈသေ လၢတ်ႈၼႆ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်ပေႃးလူင်ၵူၼ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈလင်လူင် ထုၵ်ႇသူင်ႇသႂ်ႇတီႈၼႂ်း လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ ၵျႃႇၼႄႇၼၼ်ႉတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼႆ မၼ်းပႆႇငမ်ႇၶူပ်းမႅၼ်ႈမၼ်းပႆႇငမ်ႇမႅၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ် ပိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး။
 
 
4

edits