လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
 
# {{/span|10}}'''ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၼႄပၼ် လွင်ႈတၢင်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ။''' တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၼႄပၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် မီႇတီႇယႃႇၼၼ်ႉ တေပႃးဝႆ့ ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။<ol type="a" style="list-style-type:lower-alpha"><li>{{/span|10a}}သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လႆႈၸႅၵ်ႇၼႄဝႆႉ ငဝ်ႈငႃႇၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉယဝ်ႈၼႆ ပေႃးၼႄပၼ် ၽူႈၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၽူႈပိုၼ်ၽႄ လႄႈ ၽူႈပိူင်ႇသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်၊ ပီသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ တေပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ႈ တွၼ်ႈတႃ လွင်ႈတႅပ်းတတ်း သၢႆငၢႆ လွၵ်းၵၢတ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။</li><li>{{/span|10b}}တေလႆႈၶဝ်ႈပႃး တိင်သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၼိုင်ႈဢၼ် ဢၼ်ၼႄဝႆႉ လွင်ႈမၵ်းၶၢၼ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ပၼ်သုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ''တွၼ်ႈတႃႇ သဵၼ်ႈမၢႆ တိင်သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တူၺ်း [[Wikipedia:တိင်သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၾၢႆႇ/ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ]]ၼၼ်ႉလႄႈ''။</li><li>{{/span|10c}} ဢၼ်ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ၽဵင်ႇပဵင်း တႃႇ ၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉ (လႆႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵွင်ႉႁဵင်းၵွင်ႉ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ) တေလႆႈၼႄပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၼႄဝႆႉတီႈ [[WP:FUR| ၵူႈမိုဝ်း လွင်ႈတၢင်းလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ]] ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။<ref>A redirect pointing to the page where the non-free content is intended to be used is acceptable as the article name in the non-free use rationale.</ref> လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၼႆႉ တေလႆႈၼႄဝႆႉပၼ် သၢင်းလၢင်းၸႅင်ႈလႅင်းလီသေ တေလႆႈငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။။</li></ol>
 
==Enforcement==
{{shortcut|WP:NFCCE}}
* တွၼ်ႈတႃႇ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၵမ်ၽွင်ႈ (ဢမ်ႇၸႂ်ႈတင်းမူတ်း) ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ၾၢႆႇ၊ ၾၢႆႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ။ ၾၢႆႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၼႄ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉဝႆႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼၼ်ႉ တေထုၵ်ႇထွၼ်ပႅတ်ႈ တီႈၼႂ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ် တေထႅမ်သႂ်ႇပၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ငမ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
* တေၼႄဝႆႉပၼ် လွင်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉတုိဝ်းဝႆႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼၼ်ႉသေ ၾၢႆႇဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉတီႈၼႂ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း (ၶေႃႈ 7) ၼၼ်ႉ တေပၼ်ၶေႃႈၽၢင်ႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၸဵတ်းဝၼ်း တေထုၵ်ႇၺႃး မွတ်ႇပႅတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။
လွင်ႈမၵ်းမၢႆ ဢၼ်ၸၢင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ ၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉပၼ်တီႈ {{section link|Wikipedia:လွင်ႈမၵ်းမၢႆ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ႇ|ၾၢႆႇ}}ၼႆယဝ်ႉ။