လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
# {{/span|8}}'''Contextual significance.''' တေၸၢင်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ထၢင်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈႁၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈလူလိၵ်ႈၶဝ် တေပွင်ၸႂ်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းပွင်ႈၵႂၢမ်း၊ သင်ဝႃႈပဵၼ်သၢႆငၢႆ ပေႃးဢမ်ႇပႃးဝႆႉလႄႈ သမ်ႉပေႃးလႆႈပွင်ၸႂ်ပိူင်ႈၵႂႃႇၼႆ လႆႈၸႂ်ႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
# {{/span|9}}'''မၵ်းၶၢၼ်းဝႆႉ လူၺ်ႈဢွင်ႈတီႈ''' လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼႆႉ တေလႆႈၸႂ်ႉတီႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်း (ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ [[WP:DAB|ၼႃႈလိၵ်ႈ သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ]]) ၼၼ်ႉသေ တေလႆႈပဵၼ်တီႈ [[WP:NS0|ၸိုဝ်ႈဢိင်ဢၢင်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်း]]ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ (တီႈပိူင်ထၢၼ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇႁႄႉၵၼ် လွင်ႈၼႄၶႅပ်းႁၢင်ႈပိူင်ယၢင်ႇဢွၼ်ၼၼ်ႉၼႆ တီႈပိူင်ထၢၼ်ႈၼၼ်ႉ သႂ်ႇပၼ်ၶူတ်ႉ <code><nowiki>__NOGALLERY__</nowiki></code>လႄႈ။
# {{/span|10}}'''ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၼႄပၼ် လွင်ႈတၢင်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ။''' တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၼႄပၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် မီႇတီႇယႃႇၼၼ်ႉ တေပႃးဝႆ့ ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။<ol type="a" style="list-style-type:lower-alpha"><li>{{/span|10a}}သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လႆႈၸႅၵ်ႇၼႄဝႆႉ ငဝ်ႈငႃႇၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉယဝ်ႈၼႆ ပေႃးၼႄပၼ် ၽူႈၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၽူႈပိုၼ်ၽႄ လႄႈ ၽူႈပိူင်ႇသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်၊ ပီသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ တေပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ႈ တွၼ်ႈတႃ လွင်ႈတႅပ်းတတ်း သၢႆငၢႆ လွၵ်းၵၢတ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။</li><li>{{/span|10b}}တေလႆႈၶဝ်ႈပႃး တိင်သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၼိုင်ႈဢၼ် ဢၼ်ၼႄဝႆႉ လွင်ႈမၵ်းၶၢၼ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ပၼ်သုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ''တွၼ်ႈတႃႇ သဵၼ်ႈမၢႆ တိင်သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တူၺ်း [[Wikipedia:တိင်သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၾၢႆႇ/ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ]]ၼၼ်ႉလႄႈ''။</li><li>{{/span|10c}} ဢၼ်ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ၽဵင်ႇပဵင်း တႃႇ ၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉ (လႆႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵွင်ႉႁဵင်းၵွင်ႉ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ) တေလႆႈၼႄပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၼႄဝႆႉတီႈ [[WP:FUR| ၵူႈမိုဝ်း လွင်ႈတၢင်းလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ]] ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။<ref>A redirect pointing to the page where the non-free content is intended to be used is acceptable as the article name in the non-free use rationale.</ref> လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၼႆႉ တေလႆႈၼႄဝႆႉပၼ် သၢင်းလၢင်းၸႅင်ႈလႅင်းလီသေ တေလႆႈငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။။</li></ol>