လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
# {{/span|2}}'''ၼပ်ႉယမ်ထိုင် တိုဝ်ႉတၢင်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး။''' တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ ဢၼ်တေၸၢင်ႈ တႅၼ်းတၢင် ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ တီႈပိူင်ထၢၼ်ႈ လွၵ်းၵၢတ်ႇငဝ်ႈတိုၼ်း ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီး သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် ငဝ်ႈတိုၼ်းၼၼ်ႉ။
# {{/span|3}}'''လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ဢေႇသုတ်း:'''<ol type="a" style="list-style-type:lower-alpha"><li>{{/span|3a}}'''ႁူဝ်ၼပ်ႉ ဢၼ်ဢေႇသုတ်း။'''လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးမၼ်းပၼ်ဝႆႉ ၶေႃႈမုၼ်းမၼ်း တဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉထႅင်ႈ။ </li><li>{{/span|3b}}'''လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်းၼမ်တီႈဢေႇသုတ်း'''။ ပွတ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉၼႆ တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ဢၼ်ၶူင်သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း။ (လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ငဝ်ႈတိုၼ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်သၢႆငၢႆ ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ဝႆႉလႄႈ) ၽိူဝ်ႇတေၸႂ်ႉ ဢၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉသုင်/bit rate သုင် ၸႂ်ႉပၼ် ဢၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတႅမ်ႇ/bit rate တႅမ်ႇလႄႈ။ ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးတီႈ ၸိုဝ်ႈဢိင်ဢၢင်ႈ File: ၼၼ်ႉၵွၼ်ႇဢေႃႈ။</li></ol>
# {{/span|4}}'''ပဵၼ်ဢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈဝႆႉယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း။''' လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ တေလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ပဵၼ်ဝႆႉ ဢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈမီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ (ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်ၶေႃႈၶႂၢင်းပၼ် ၽူႈမီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်သေ) လႆၼႄဝႆႉ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈမႄးထတ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုၼ်းမႄးသိုပ်ႇ ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ။
 
==ၽိုၼ်ဢိင်ဢၢင်ႈ==