လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
{{shortcut|WP:NFCCP}}
တီႈပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈပွင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၼိူဝ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်းပၼ်ဝႆႉႁင်းတူဝ် တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼၼ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼႆႉ တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇ [[WP:NFC#ၼိူဝ်ႉၵႂၢမ်း|ၶေႃႈၵူႈမိုဝ်း]] ၸိူဝ်းပဵၼ် ၼိူဝ်ႉၵႂၢမ်းႁူဝ်ႁုပ်ႈ ဢၼ်ထွၼ်ဢဝ်မႃးတီႈ မီႇတီႇယႃႇ ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉသေ ဢိင်ဢၢင်ႈပၼ် ငဝ်ႈငႃႇမၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၵေႃႇသၢင်ႈငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်း (ၸွမ်းၼင်ႇ [[WP:CITE|ၵူႈမိုဝ်း လွင်ႈဢိင်ဢၢင်ႈ]])ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈၸႂ်ႉယဝ်ႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ပေႃးပဵၼ်ၶေႃႈပူင်လၢတ်ႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆ ဢဝ်သႂ်ႇၼႂ်း ၶွပ်ႇမွႆတႃ {{tag|blockquote|o}}, {{tlx|Quote}}, ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးတၢင်ႇမဵဝ်းသေၵေႃႈ တေလႆႈၼႄပၼ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးမႂ်ၶႂၢင်း လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈလၢႆ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် ဢၼ်ပဵၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ သဵင် လႄႈ ဝီႇတီႇယူဝ်ႇၵလိပ်ႉ လႄႈ ၾၢႆႇမီႇတႃႇယႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်း လႄႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉဢၼ်လႆႈလၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၶေႃႈ ႑႐ ၶေႃႈတင်းသဵင် ၸင်ႇၵႆႈထုၵ်ႇလီဢဝ်ၸႂ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးယဝ်ႉ။
 
# {{/span|1}}'''မီႇတီႇယႃႇ ဢၼ်လႆႈလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလႆႈ။''' ၽွင်းပဵၼ်သၢႆငၢႆ ဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈ မီႇတီႇယႃႇ ဢၼ်လႆႈလၢႆ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်သၢႆငၢႆ ဢၼ်တေလဵပ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ၼင်ႇလွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်းပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇၸႂ်ႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
# {{/span|2}}'''ၼပ်ႉယမ်ထိုင် တိုဝ်ႉတၢင်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး။''' တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ ဢၼ်တေၸၢင်ႈ တႅၼ်းတၢင် ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ တီႈပိူင်ထၢၼ်ႈ လွၵ်းၵၢတ်ႇငဝ်ႈတိုၼ်း ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီး သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် ငဝ်ႈတိုၼ်းၼၼ်ႉ။
# {{/span|3}}'''လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ဢေႇသုတ်း:'''<ol type="a" style="list-style-type:lower-alpha"><li>{{/span|3a}}'''ႁူဝ်ၼပ်ႉ ဢၼ်ဢေႇသုတ်း။'''လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးမၼ်းပၼ်ဝႆႉ ၶေႃႈမုၼ်းမၼ်း တဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉထႅင်ႈ။ </li><li>{{/span|3b}}'''လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်းၼမ်တီႈဢေႇသုတ်း'''။ ပွတ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉၼႆ တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ဢၼ်ၶူင်သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း။ (လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ငဝ်ႈတိုၼ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်သၢႆငၢႆ ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ဝႆႉလႄႈ) ၽိူဝ်ႇတေၸႂ်ႉ ဢၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉသုင်/bit rate သုင် ၸႂ်ႉပၼ် ဢၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတႅမ်ႇ/bit rate တႅမ်ႇလႄႈ။ ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးတီႈ ၸိုဝ်ႈဢိင်ဢၢင်ႈ File: ၼၼ်ႉၵွၼ်ႇဢေႃႈ။</li></ol>
 
==ၽိုၼ်ဢိင်ဢၢင်ႈ==