လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
* ယွၼ်ႉၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တီႈလွင်ႈတူၺ်းတူၺ်းသေၸႂ်ႉတိုဝ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ်ႉသုင်ၼၼ်ႉ။
 
==ပိူင်ၵၢၼ်{{anchor|Policy-2}}==
 
{{shortcut|WP:NFCCP}}
 
တီႈပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈပွင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၼိူဝ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်းပၼ်ဝႆႉႁင်းတူဝ် တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼၼ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼႆႉ တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇ [[WP:NFC#ၼိူဝ်ႉၵႂၢမ်း|ၶေႃႈၵူႈမိုဝ်း]] ၸိူဝ်းပဵၼ် ၼိူဝ်ႉၵႂၢမ်းႁူဝ်ႁုပ်ႈ ဢၼ်ထွၼ်ဢဝ်မႃးတီႈ မီႇတီႇယႃႇ ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉသေ ဢိင်ဢၢင်ႈပၼ် ငဝ်ႈငႃႇမၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၵေႃႇသၢင်ႈငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်း (ၸွမ်းၼင်ႇ [[WP:CITE|ၵူႈမိုဝ်း လွင်ႈဢိင်ဢၢင်ႈ]])ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈၸႂ်ႉယဝ်ႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ပေႃးပဵၼ်ၶေႃႈပူင်လၢတ်ႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆ ဢဝ်သႂ်ႇၼႂ်း ၶွပ်ႇမွႆတႃ {{tag|blockquote|o}}, {{tlx|Quote}}, ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးတၢင်ႇမဵဝ်းသေၵေႃႈ တေလႆႈၼႄပၼ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးမႂ်ၶႂၢင်း လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈလၢႆ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် ဢၼ်ပဵၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ သဵင် လႄႈ ဝီႇတီႇယူဝ်ႇၵလိပ်ႉ လႄႈ ၾၢႆႇမီႇတႃႇယႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်း လႄႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉဢၼ်လႆႈလၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၶေႃႈ ႑႐ ၶေႃႈတင်းသဵင် ၸင်ႇၵႆႈထုၵ်ႇလီဢဝ်ၸႂ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးယဝ်ႉ။
 
==ၽိုၼ်ဢိင်ဢၢင်ႈ==