လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
</noinclude>
<includeonly>: ''</includeonly>ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ [[wmf:Resolution:Licensing policy|ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပိူင်ၵၢၼ် မႂ်ၶႂၢင်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း (23 မၢတ်ႉ 2007)]] သေ ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼင်ႇ '''ပိူင်ၵၢၼ် သုၼ်ႇၵၢင်းလွတ်ႈ''' ('''Exemption Doctrine Policy''') တွၼ်ႈတႃႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးယဝ်ႉ။<includeonly>''</includeonly>
 
==လွင်တၢင်း==
* တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ႈ တီႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈလၢႆ ဢၼ်ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် ဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈလၢႆၼၼ်ႉ ၵႃႈတီႈ မီႇတီႇယႃႇတင်းသဵင်ႈ၊ တႃႇပိုၼ်ၽႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၵ်းၶၢၼ်း၊ တွၼ်ႈတႃႇ မူၼ်ႉမႄး လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။
* ယွၼ်ႉမၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ဢၼ်တိူဝ်းၼႄႉၼွၼ်းလိူဝ်သေ [[လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽဵင်ႇပဵင်း]] ဢၼ်ပဵၼ် ၽိင်ႈမိူင်းသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉတီႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ လႆႈမၵ်းၶၢၼ်း တၢင်းၼမ် ၸိူဝ်းပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် လဵၵ်ႉဢေႇၼႆယဝ်ႉ။
* ယွၼ်ႉၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တီႈလွင်ႈတူၺ်းတူၺ်းသေၸႂ်ႉတိုဝ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ်ႉသုင်ၼၼ်ႉ။