2019: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{လိူၼ် (2019)}} {{21 ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ}} '''2019''' == ၽိုၼ်မၢႆ ပီ..."
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{လိူၼ် (2019)}} {{21 ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ}} '''2019''' == ၽိုၼ်မၢႆ ပီ...")
(ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ)