လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:FAQ"

 
===လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႈ မိူဝ်ႈၶဝ်ႈ log in ၼၼ်ႉဢေႃႈ?===
:တွၼ်ႈတႃႇ လႆႈႁူႉတီႈၵႂၢင်ႈမၼ်း လူတူၺ်းတီႈ [[Help:Logging in#How to log in|Help:Logging in]] ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။
 
===တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး?===