ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:FAQ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

:တွၼ်ႈတႃႇသၢင်ႈ မူႇလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇၼိုင်ႈႁူဝ်ၼၼ်ႉ လူတူၺ်းတီႈ [[Wikipedia:ပွင်ႈလိၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ]] ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉတူၺ်း [[Wikipedia:Article wizard|Article Wizard]] ဢၼ်သၢင်ႈလႆႈမူႇလိၵ်ႈႁင်းတူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလုၵ်ႉတီႈယူႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသေ တေသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆၸိုင် လူတူၺ်းတီႈ [[Wikipedia:User pages#User pages and user space|တေႁဵတ်းႁိုဝ်သၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၽႄၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼိုင်ႈဢၼ်?]]ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉ [[Wikipedia:Article wizard|Article Wizard]]သေၵေႃႈ သၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းလူဝ်ႇလႆႈၽၢင်ႉဝႆႉ ႁႂ်ႈပႃးထႅဝ်လိၵ်ႈ ၵုမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ထၢင်ႇထၢင်ႇၸႅင်ႈၸႅင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ။
 
===<span id="DELETE"></span>ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်လႄႈ မူႇလိၵ်ႈၶႃႈ ထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ?===
{{see|Wikipedia:Why was the page I created deleted?}}
:ပေႃးဝႃႈၵႂႃႇတူၺ်းႁဵင်းလိၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈလိၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးမႃးၼၼ်ႉသေ တီႈၼႂ်းလွၵ်းလႅင် ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼိူဝ်သုတ်းတီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေၼႄဝႆႉဝႃႈၽႂ်မွတ်ႇပႅတ်ႈ (ၼင်ႇ "ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း (တွၼ်ႈဢုပ်ႇ၊ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ)")ၼၼ်ႉလႄႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ (ဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈၵိူင်းသေၼႄ) တေလႆႈႁၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်မၼ်းပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼႆၸိုင် ၵႂႃႇၼဵၵ်းတီႈႁဵင်းၵွင်ႉ "တွၼ်ႈဢုပ်ႇ"ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးမၼ်းသေ တွင်ႈထၢမ်လႆႈယူႇ
 
===တေႁဵတ်းႁိုဝ် လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈ မူႇလိၵ်ႈၼိုင်ႈႁူဝ်?===
===တွၼ်ႈတႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈဢၶွင်ႉၶႃႈ/တွၼ်ႈတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ဢၶွင်ၶႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်?===