ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:FAQ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

:လွင်ႈမႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၵမ်ႉပႃႈၼမ်တႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းလူဝ်ႇၵႂႃႇၵႂႃႇၼဵၵ်းတီႈ "မူၼ်ႉမႄး" ဢၼ်မီးဝႆႉပွတ်းၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ (ဢမ်ႇၼၼ် [[Wikipedia: Section|မူၼ်ႉမႄး တွၼ်ႈၵၼ်]])။ ပေႃးႁဵတ်းၼၼ်ၼႆ တေၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် [[text box]] ဢၼ်ၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄး လိၵ်ႈ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတူၺ်းယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်း box ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈသႂ်ႇ လိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ လွၵ်းသဵၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉ wiki markup သေၵေႃႈ တႅမ်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႅမ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈ edit-box ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ လွၵ်း[[Help:Edit summary|ႁူဝ်ႁုပ်ႈ]]သေ ထုၵ်ႇလီတႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ် လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ တီႈၵႅပ်ႈမၼ်းပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။
 
===<span id="CREATE"></span>တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇၼိုင်ႈဢၼ်?===
:ပေႃးဝႃႈတေသၢင်ႈ မူႇလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇ ၼိုင်ႈႁူဝ်ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလူဝ်ႇလႆႈမီး ဢၶွင်ႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼိုင်ႈဢၼ်လႄႈ ၸၢင်ႈဢဝ်ဢၶွင်ႉၼိုင်ႈဢၼ် ၵႃႈ[[WP:SIGNUP|တီႈၼႆႈ]] လႆႈယူႇၶႃႈ။ ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉ ၽွၼ်းလီ လွင်ႈသၢင်ႈဢၶွင်ႉၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆၸိုင် ၵႂႃႇလူတူၺ်းလႆႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ [[Help:Why create new account|ဘာကြောင့် အကောင့်တစ်ခု ဖန်တီးသင့်သလဲ?]]ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ။
:တွၼ်ႈတႃႇသၢင်ႈ မူႇလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇၼိုင်ႈႁူဝ်ၼၼ်ႉ လူတူၺ်းတီႈ [[Wikipedia:ပွင်ႈလိၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ]] ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉတူၺ်း [[Wikipedia:Article wizard|Article Wizard]] ဢၼ်သၢင်ႈလႆႈမူႇလိၵ်ႈႁင်းတူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလုၵ်ႉတီႈယူႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသေ တေသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆၸိုင် လူတူၺ်းတီႈ [[Wikipedia:User pages#User pages and user space|တေႁဵတ်းႁိုဝ်သၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၽႄၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼိုင်ႈဢၼ်?]]ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉ [[Wikipedia:Article wizard|Article Wizard]]သေၵေႃႈ သၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းလူဝ်ႇလႆႈၽၢင်ႉဝႆႉ ႁႂ်ႈပႃးထႅဝ်လိၵ်ႈ ၵုမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ထၢင်ႇထၢင်ႇၸႅင်ႈၸႅင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ။
 
===ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်လႄႈ မူႇလိၵ်ႈၶႃႈ ထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ?===