ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ထႅဝ် 48:
 
===[[႒႘ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ| ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႘ ဝၼ်း]]===
*[[ဝၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ လူတ်းၵၢၼ်ပွႆႇဢၢႆႊၵႂၼ်းလူတ်းၵၢၼ်ပွႆႇဢၢႆၵႂၼ်း|ဝၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ လူတ်းၵၢၼ်ပွႆႇဢၢႆႊၵႂၼ်းလူတ်းၵၢၼ်ပွႆႇဢၢႆၵႂၼ်း]] - International Reducing CO2 Emissions Day
 
===[[႒႙ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ| ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႙ ဝၼ်း]]===