ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ထႅဝ် 19:
 
===[[႔ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ| ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႔ ဝၼ်း]]===
*[[ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃး (မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ)|ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃး]] (မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ)
*[[ဝၼ်းလိၵ်ႈၵူၼ်းတႃမွတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ|ဝၼ်းလိၵ်ႈၵူၼ်းတႃမွတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ]] - World Braille Day