ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ထႅဝ် 16:
 
===[[႑ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ| ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႑ ဝၼ်း]]===
*[[ပီမႂ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်း(ဢင်းၵိတ်ႉ)|ပီမႂ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်း]] - New Year's Day
 
===[[႔ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ| ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႔ ဝၼ်း]]===