ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

===[[႒႓ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ| ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႓ ဝၼ်း]]===
*[[ဝၼ်းလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႊလုမ်ႈၾႃႉ|ဝၼ်းလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႊလုမ်ႈၾႃႉ]] - International Freedom Day
 
===[[႒႖ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ| ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႖ ဝၼ်း]]===
*[[ဝၼ်းတမ်ႇငႃႈလုမ်ႈၾႃႉ|ဝၼ်းတမ်ႇငႃႈလုမ်ႈၾႃႉ]] - International Fisherman Day
*[[ဝၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သိင်ႇဝႅတ်ႇလွမ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ|ဝၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သိင်ႇဝႅတ်ႇလွမ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ]] - International Environmental Education Day
*[[ဝၼ်းၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵုၼ်ႇသိၼ်ၼမ်းၶဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ|ဝၼ်းၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵုၼ်ႇသိၼ်ၼမ်းၶဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ]] - International Customs Day
 
===[[႒႙ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ| ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႙ ဝၼ်း]]===
31,377

edits